Skip to content

Treball persegueix ERTO fraudulents i endureix les sancions.

El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, va desenvolupar en el seu moment un règim sancionador sobre la base de la implementació dels mecanismes de control i sanció necessaris que evitin comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions.

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d´abril, amb data d´efectes de l´2020.04.23, ha reforçat aquests mecanismes de control i sanció. Amb l´objectiu d´evitar possibles fraus en l´aplicació de ERTES per part d´empreses i treballadors autònoms, el Govern ha inclòs diverses modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l´ordre social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d´agost. Així, s´han inclòs les següents modificacions:

Es considera infracció molt greu efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades falses o inexactes que donen lloc al fet que les persones treballadores obtinguin o gaudeixin indegudament prestacions, així com la connivència amb els seus treballadors / es o amb les altres persones beneficiàries per a l´obtenció de prestacions indegudes o superiors a les que siguin procedents en cada cas, o per eludir el compliment de les obligacions que a qualsevol d´ells correspongui en matèria de prestacions.

En el cas d´infraccions molt greus, s´entendrà que l´empresa incorrerà en una infracció per cadascuna de les persones treballadores que hagi sol·licitat, obtingut o gaudit fraudulentament de les prestacions de Seguretat Social.

L´empresa respondrà solidàriament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes per cada persona treballadora.

Les empreses que contractin o subcontractin la realització d´obres o serveis corresponents a la pròpia activitat, han de respondre solidàriament de les infraccions comeses per l´empresa contractista o subcontractista durant tot el període de vigència de la contracta.

Les entitats de formació o aquelles que assumeixin l´organització de les accions formatives programades per les empreses i els sol·licitants o beneficiaris de subvencions i ajudes públiques, han de respondre solidàriament de la devolució de les quantitats gaudides de forma indeguda per cada acció formativa.

Sancions per l´aplicació de ERTES fraudulents

El Govern ha endurit el frau en els ERTES doncs, mentre en l´anterior redacció s´exigia el falsejament de documents per parlar d´infracció molt greu, en la nova redacció n´hi ha prou amb facilitar dades inexactes.

Aquestes infraccions molt greus, d´arribar a produir-se, comportarien sancions que van des de 6.521 a 25.000 euros en el grau mínim; de 25.001 a 100.005 euros en el seu grau mitjà i de 100.006-187.515 euros en el seu grau màxim.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!