Blog

This is the default subtitle

Tot el que necessites saber sobre la tributació de lloguers turístics.

Tot el que necessites saber sobre la tributació de lloguers turístics.

Els rendiments derivats del lloguer d´apartaments turístics es consideren rendiments del capital immobiliari. Per a això, el lloguer s´ha de limitar a la mera posada a disposició d´un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera. A tall d´exemple, no es consideren com a tals: els serveis de neteja realitzats abans de l´arribada dels inquilins o després de la sortida d´aquests o el lliurament i recollida de claus en el moment de l´entrada i sortida dels clients.

Els rendiments obtinguts per l´arrendament s´han de declarar pel titular de l´immoble o del dret que l´habilita per a la cessió (per exemple, en el cas d´un usufructuari de l´immoble que cedeix el mateix) per la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses fiscalment deduïbles.

Et vam indicar les despeses que pots deduir:

– Interessos i despeses de finançament.

– Impostos i taxes estatals (Ibi, escombraries ….)

– Despeses de comunitat, vigilància, porteria, administrador de finques.

– Despeses de formalització de l´arrendament, despeses per defensa jurídica de l´habitatge.

– Subministraments pagats per l´arrendador, no cobrats a l´inquilí.

– Amortització de l´immoble i béns que contingui.

– Primes d´assegurances de l´habitatge arrendat.

– Despeses de conservació i reparació. No confondre amb despeses de millora.

El rendiment net del lloguer està constituït per la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles. La reducció no s´aplica al rendiment net resultant d´aquests lloguers, ja que els apartaments d´ús turístic no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d´habitatge sinó cobrir una necessitat de caràcter temporal.

Els períodes de temps en què l´immoble no hagi estat objecte de cessió generen la corresponent imputació de renda immobiliària, de la mateixa manera que qualsevol altre immoble, la quantia es determina aplicant el percentatge d´imputació que correspongui al valor cadastral de l´immoble, i en funció del nombre de dies que no hi hagi estat cedit amb finalitats turístiques (o, si escau, arrendat).

L´arrendament pot considerar-se una activitat empresarial, en aquest cas els rendiments derivats del mateix es consideraran rendiments d´activitats econòmiques quan, a més de posar a disposició l´immoble, s´ofereixin, durant l´estada dels arrendataris, serveis propis de la indústria hotelera com poden ser: serveis periòdics de neteja, de canvi de roba, de restauració, d´oci o altres de naturalesa anàloga o quan, sense prestar aquests serveis, es disposi d´una persona amb contracte laboral i jornada completa per a l´ordenació de l´activitat.