Skip to content

Tinc obligació de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?

Totes les empreses que tinguin contractat, al menys, a una persona treballadora per compte d´altri o assalariada han de complir les disposicions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals marcades per la Llei i això amb independència de l´nombre total de treballadors i dels serveis prestats per l´empresa.

Aquestes obligacions són a càrrec de l´empresari que ha de executar-les personalment o derivar-les a una empresa privada de Prevenció de Riscos Laborals.

La prevenció de riscos laborals és una actuació fonamental per reduir la sinistralitat laboral i la incidència de les malalties professionals.

La Prevenció té una doble vessant ja que, d´una banda, és un dret dels treballadors i de l´altra, una obligació de totes les parts: de l´empresa i de les persones que treballem. Així doncs, qualsevol empresa o empresari que compti amb un o més treballadors al seu càrrec, està obligat a vetllar per la seguretat dels seus empleats i alhora, a complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Quan implantar la prevenció de riscos laborals?

Per saber quan un autònom o empresa ha d´implantar la PRL cal diferenciar entre:

– Empresa / Autònom Sense Treballadors al seu càrrec, en aquest cas NO tenim la necessitat de disposar d´una organització que s´encarregui de la PRL, de tenir una avaluació de riscos ni un pla de prevenció de riscos.

– Empresa / Autònom Sense Treballadors al seu càrrec però que es veuen afectats per la normativa sobre coordinació d´Activitats empresarials. En aquest cas, cal aportar informació sobre els riscos que les seves activitats o equips suposen per als treballadors de les altres empreses amb les que col·laboren.

– Empresa / Autònom Amb Treballadors al seu càrrec. En aquest cas SI tenim la necessitat d´implantar la PRL, les empreses i autònoms passen a tenir per tant les obligacions de l´empresari de la normativa reguladora de l´mercat laboral. En empreses de fins a deu treballadors l´empresari podrà ocupar d´organitzar la prevenció sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de treball i que tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos de l´empresa.

Com implantar la prevenció de riscos laborals?

En el cas d´empreses i autònoms amb treballadors al seu càrrec o que es vegin afectats per la normativa sobre coordinació d´activitats empresarials, el procediment habitual és contractar una empresa especialitzada en la implantació de programes de prevenció de riscos laborals, una opció molt recomanable per no assumir un excés de tasques que puguin arribar a hi tard o fins i tot desviar-te de les teves objectius comercials i de producció.

No obstant això, l´empresari, per poder gestionar la PRL en la seva empresa, acollint-se a la modalitat preventiva d´Asunción per l´Empresari, ha de tenir menys de 10 treballadors o, per al cas que hi hagi un únic centre de treball, un màxim de 25 treballadors, i les activitats de l´empresa no estiguin compreses en l´Annex i de l´RD 39/97, entre els quals es troben:

1. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants en zones controlades segons Reial Decret 53/1992, de 24 de gener, sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

2. Treballs amb exposició a substàncies o barreges causants de toxicitat aguda de categoria 1, 2 i 3, i en particular a agents cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció, de categoria 1A i 1B, segons el Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges.

3. Activitats en què intervenen productes químics d´alt risc i són objecte de l´aplicació de Reial Decret 886/1988, de 15 de juliol, i les seves modificacions, sobre prevenció d´accidents majors en determinades activitats industrials.

4. Treballs amb exposició a agents biològics dels grups 3 i 4, segons la Directiva 90/679 / CEE i les seves modificacions, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats a agents biològics durant el treball.

5.
Activitats de fabricació, manipulació i utilització d´explosius, inclosos els articles pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius.

6. Treballs propis de mineria a cel obert i d´interior, i sondejos en superfície terrestre o en plataformes marines.

7. Activitats en immersió sota l´aigua.

8.
Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de caiguda d´altura o sepultament.

9. Activitats a la indústria siderúrgica i en la construcció naval.

10. Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o utilització significativa dels mateixos.

11. Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silici.

12. Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

A més, l´empresari que desitja assumir la prevenció ha de comptar amb la formació i capacitació en matèria preventiva necessària segons els riscos inherents a l´activitat de la seva empresa.

L´empresari pot designar un o diversos treballadors per ocupar-se de el programa de prevenció de riscos en l´empresa i aquests han de tenir la capacitat corresponent a les funcions a exercir. Hauria de tenir com a mínim formació per desenvolupar funcions de nivell bàsic, encara que pogués ser recomanable que segons les circumstàncies (mida d´empresa, activitat, riscos, característiques de el pla preventiu, etc.) el treballador designat estigués qualificat per a realitzar funcions de tècnic de prevenció ( intermedi o superior).

Prevenció de Riscos Laborals en la crisi de l´COVID-19

El coronavirus COVID-19 ha fet que els autònoms i les pimes extremin les mesures de prevenció de riscos laborals en la tornada a l´activitat econòmica per evitar contagis de el personal i els propis clients. És responsabilitat de l´empresa realitzar una avaluació dels riscos i posar en marxa les mesures de el Pla de Contingència resultant, entre elles, dotar la plantilla dels equips de protecció individual necessaris o informar sobre el conjunt d´actuacions de seguretat i salut en el treball.

En una conjuntura de crisi sanitària com la de l´COVID-19, confiar en un servei de prevenció de riscos laborals és prioritari per planificar la volta a l´activitat econòmica i evitar possibles sancions per incompliment de les normes establertes pel Ministeri de Sanitat en matèria de protecció.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!