Skip to content

Terminis definitius per a la legalització dels llibres i el dipòsit dels comptes anuals de 2019.

Ja tenim terminis definitius per a la legalització dels llibres i el dipòsit dels Comptes Anuals de l´exercici 2019. El Reial decret llei 19/2020 ve a “modificar” el que regula el Reial Decret Llei 8/2020 referit a la formulació, aprovació i dipòsit dels Comptes Anuals.

La nova normativa desvincula de la finalitat de l´estat d´alarma a la represa dels terminis societaris suspesos pel RDL 8/2020, de 17 de març. Com a conseqüència s´estableix que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents obligatòries començarà a computar-se des del dia 1 de juny de 2020 i no des de la fi de l´estat d´alarma (que no se sap quan arribarà). La data límit per a la formulació de la Comptes Anuals serà el proper dia 31 d´agost.

A més, tot i que no es considera expressament en la nova norma, l´1 de juny també s´inicia el termini de quatre mesos per a la legalització de llibres,

El calendari definitiu que s´estableix en el RDL 19/2020 i només amb caràcter excepcional per a l´exercici 2019 ens deixa els següents terminis:

Formulació dels comptes anuals

Els comptes anuals s´han de formular en un termini de tres mesos des del dia 1 de juny de 2020. Queda per tant com a data límit per a la formulació dels Comptes Anuals el 31 d´agost de 2020.

Legalització de llibres

La legalització de llibres es farà en un termini de 4 mesos també des de la data 1 de juny, sent per tant la seva data límit el 30 de setembre de 2020.


Aprovació de comptes

El termini per a la celebració de la Junta General Ordinària per a l´aprovació dels comptes i la proposta de la distribució de l´resultat es redueix de tres mesos a dos, per la qual cosa haurà de reunir dins dels dos mesos següents a comptar des que acaba el termini per a la formulació dels comptes anuals. En definitiva i termini per a la aprobación` dels comptes anuals de l´2019 finalitzarà el 31 d´octubre de 2020.

Presentació i dipòsit dels comptes anuals

El termini per a la presentació i dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil serà d´un mes des de la seva aprovació, de manera que si la Junta Ordinària aprova els comptes el 31 d´octubre, aquest s´ha de fer abans del 30 de novembre de 2020.

Impost de societats

Hisenda va permetre la presentació de l´autoliquidació normal de l´Impost de Societats sense que s´hagi realitzat prèviament l´aprovació dels comptes pels socis. No es modifica per tant el termini habitual de l´25 de juliol. Això sí, es permetrà una segona autoliquidació de l´impost abans d´acabar el mes de novembre, quan la societat hagi pogut definitivament aprovar els comptes.

Terminis ordinaris

A causa de que la declaració de l´Estat d´Alarma es va fer en una data molt propera a la de el límit per a la formulació de comptes, és possible que moltes societats ia les tinguessin formulades o al menys preparades. En aquest sentit, aquest calendari amb caràcter excepcional per a l´any 2019 no impedeix que aquelles societats que ho estimin oportú puguin formular els Comptes Anuals durant l´Estat d´Alarma i realitzar la legalització dels llibres i el dipòsit en el Registre Mercantil en el termini ordinari.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!