Skip to content

Tenen dret a vacances els treballadors si estan en ERTO?

Són moltes les empreses a les quals els sorgeixen dubtes sobre vacances i ERTO. Afecta a les vacances d´estar inclòs en un ERTO? I si el ERTO és parcial?

S´acosta el període de vacances per a molts empleats, i arran d´això, els nostres assessors laborals estan rebent multitud de dubtes sobre si els treballadors afectats per un ERTO poden o no gaudir de les seves vacances i en quines condicions.

T´expliquem com computen les vacances per a cada tipus d´empleat i a partir de quin moment tenen dret a gaudir-les en funció de l´tipus de ERTO aplicat i de les condicions acordades entre l´empresa i els treballadors.

Tenen dret a vacances si s´està en un ERTO de suspensió de contracte?

Durant el temps que dura el ERTO de suspensió de contracte, el treballador no genera dret a vacances. Les vacances anuals es veuran reduïdes en funció dels dies de suspensió. En cas de ERTO, les vacances queden cancel·lades. Una vegada que la situació torni a la normalitat, el treballador podrà gaudir de les vacances que li corresponen sense comptar les meritades durant el període de durada de l´ERTO.

Tenen dret a vacances si s´està en un ERTO parcial, de reducció de jornada?

En aquest cas, la meritació dels dies de vacances no es veu alterat. A la persona treballadora li corresponen els mateixos dies lliures que si no hagués estat acollit a l´ERTO.

Si les vacances no estiguessin fixades en el moment d´iniciar el ERTO de reducció de jornada, podran pactar amb caràcter genèric amb els representants dels treballadors o, si no n´hi ha, de mutu acord entre l´empresa i la persona treballadora.

No obstant això, el seu salari en el període de vacances si es veurà afectat, ja que serà inferior a què percebria en una situació de jornada completa ja que el seu salari brut anual ha disminuït durant el període de reducció de jornada (no hem d´oblidar que a l´ reduir-se la jornada, també s´ha reduït el salari).

Què passa si els treballadors segueixen en ERTE i no poden gaudir les seves vacances dins l´any natural?

Les vacances han de gaudir dins de l´any natural. Si les persones treballadores segueixen en ERTE i els queden dies de vacances per gaudir, l´empresa hauria de deixar de aplicar-los el ERTO durant aquest període de vacances perquè les gaudeixin. En aquest cas han de cobrar el seu salari i l´empresa cotitzar per això.

Pot l´empresa obligar a agafar vacances si s´està en un ERTO?

L´empresa pot proposar a la persona treballadora gaudir de les seves vacances però no pot imposar de manera unilateral. Les vacances s´han de pactar de comú acord, de conformitat amb el que estableix el conveni col·lectiu d´aplicació sobre la planificació anual de les vacances.

El dret a gaudir d´el període de vacances es regula en l´art. 38 de l´Estatut d´el Treballador: no podran ser inferiors a 30 dies naturals i es comunicaran a l´treballador amb al menys dos mesos d´antelació abans del seu gaudi.

A falta d´acord, la jurisdicció social competent, mitjançant procediment sumari i preferent, ha de fixar la data corresponent de l´gaudi de el període de vacances.

En cas de ERTO, si el treballador té confirmades les vacances, Pot ajornar-?

Cal diferenciar entre el ERTO de suspensió de contracte temporal i de reducció de jornada. Si es tracta d´un ERTO de suspensió, les vacances queden cancel·lades mentre duri el ERTO. En el cas de l´ERTO de reducció de jornada, si la persona treballadora desitja ajornar-, ha acordar-ho amb l´empresa.

Què passa si el treballador està de vacances i l´empresa aprova un ERTO?

En el cas que l´empresa aprovi el ERTO de suspensió mentre la persona treballadora es troba gaudint de dies de vacances, aquestes s´interrompran i, per tant, només s´esgotaran els dies de vacances gaudits abans de l´ERTO. La persona treballadora pot gaudir dels dies de vacances pendents quan finalitzi el ERTE i l´empresa torni a la seva activitat.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!