Skip to content

Renda 2019: Què he de tenir en compte abans de presentar la meva declaració?

Presta atenció a aquest article en el qual et vam explicar les raons per que convé consultar amb un assessor fiscal abans de presentar la declaració de la Renda.

• És possible que determinada informació passi desapercebuda per a qui no té gaires coneixements fiscals.

• Contractar un assessor fiscal pot ser una bona inversió que millori la nostra declaració i la planificació fiscal dels següents exercicis.

L´emplenament de la declaració de la Renda pot ser una tasca molt senzilla o extremadament complexa. Pel que té escassos coneixements fiscals pot ser tan fàcil com accedir al web d´Hisenda, veure que l´import surt a retornar i abalançar-se sobre el botó de presentar declaració. No obstant això, aquesta pressa i falta de comprovació pot sortir cara, ja que poden no estar-se incloent deduccions o pot tenir errors, cosa que també pot sortir car a contribuent.

Hi ha determinats supòsits relacionats amb la declaració de la renda que convé revisar i, també, consultar amb un assessor fiscal, abans de presentar-la, ja que hi ha certes dades que no són tinguts en compte a l´confeccionar-la.

Canvis de domicili i en la teva situació personal i familiar

Encara que Hisenda ho sap gairebé tot de nosaltres, pot ser que l´esborrany no consideri determinades dades:

• Si hi ha un nou membre a la família
• Algú dependent o amb cert grau de minusvalidesa
• Si s´ha canviat de domicili …

Realització d´una activitat econòmica

En el cas que es realitzi una activitat econòmica, ja sigui en estimació directa, simplificada o en mòduls, l´esborrany no recull els rendiments obtinguts en la mateixa, ni té en compte les despeses deduïbles ni les amortitzacions que puguin ser deduïbles en l´activitat .

Venda d´actius financers i immobles

Les dades fiscals només reflecteixen el preu de venda, però no el benefici o pèrdua obtingut, que es calcula com la diferència entre el preu de venda i el d´adquisició.

A més, no es tenen en compte els coeficients d´actualització dels valors, així com, en el cas de l´habitatge habitual, l´exempció de l´benefici obtingut per reinversió

No es tenen en compte totes les reduccions

Els rendiments íntegres es computen en la seva totalitat, excepte que els sigui aplicable alguna de les reduccions existents.

No es tenen en compte totes les deduccions

La pròpia declaració ja t´avisa que es revisin les deduccions autonòmiques.

Anualitats per aliments satisfetes als fills i pensions compensatòries a el cònjuge

Aquest tipus d´ingressos no es reflecteixen, de manera que en cas de percebre han de ser declarats.

Arrendaments d´habitatges de vacances i rendes immobiliàries imputades

Hisenda està focalitzant aquest tipus d´activitats per a detectar ingressos no declarats. L´Agència Tributària només tenen en compte els ingressos per lloguers que estan sotmesos a retenció i sempre que l´inquilí hagi ingressat la mateixa, de manera que el contribuent ha de declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d´un habitatge de vacances, així com deduir les despeses necessàries per realitzar l´activitat.

D´altra banda, un habitatge buit generarà rendes immobiliàries imputades, a l´igual que un habitatge que no es llogui tot l´any i es trobi part d´aquest a disposició dels seus titulars. També els garatges i altres tipus d´immobles generen aquest tipus de rendes.

Elecció de la forma de tributació

La declaració no sempre calcula la millor opció de tributació per al subjecte passiu, sent en molts casos més avantatjosa la tributació conjunta que la individual.

Quotes a sindicats, col·legis professionals o despeses en defensa jurídica abonats pel contribuent

Les despeses de defensa jurídica per acomiadament de treballador no apareixeran en la declaració.

Encara que hàgim presentat la declaració de la renda, encara som a temps de consultar amb el nostre assessor fiscal. Si aquest detecta que hem de fer alguna modificació.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!