Blog

This is the default subtitle

Reial decret llei 8/2019: Mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral.

Reial decret llei 8/2019: Mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral.

El Govern va aprovar un paquet de mesures. Et avancem quines seran les noves obligacions:

Registre de la jornada de treball

Totes les empreses estan obligades a fer registres diaris d´entrada i sortida de cada treballador, els quals serviran per controlar que no s´excedeixin les jornades laborals màximes anuals exigides en la normativa i que, si escau, es retribueixen les hores extres o es compensin amb descansos.

L´article 10 modifica l´article 34 del ET per a incloure un nou apartat 9 que obliga les empreses a realitzar un «registre diari de jornada, que ha d´incloure l´horari concret d´inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora», sense perjudici de la flexibilitat horària establerta en el Estatut dels Treballadors.

Aquesta nova norma deixa sense concretar la forma de realitzar aquest registre, deixant a la negociació col·lectiva, acord o decisió de l´empresa la manera de controlar la jornada.
L´empresa haurà de conservar els registres durant quatre anys. Incomplir aquesta obligació serà una infracció greu que suposa una multa de 206 a 6.250 euros (l´article 11modifica l´article 7 LISOS).

El registre horari entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació, és a dir, el dia 12 de maig de 2019. S´adjunta model per si volguessin anar utilitzant-des d´aquest mateix moment.

Subsidi per a persones majors de 52 anys

L´article 1 preveu la modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de 55 anys en sis aspectes:

– Reducció de l´edat d´accés de 55 a 52 anys.

– Supressió del requisit de tenir complerta l´edat de 52 anys en el moment del fet causant del subsidi, permetent l´accés quan es compleixi aquesta edat i recollint en la regulació la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió.

– Increment de la seva durada màxima, de manera que, si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, es percebrà fins al compliment de l´edat ordinària de jubilació.

– Eliminació de la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l´accés al subsidi.

– Increment de la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125% del límit mínim de cotització vigent en cada moment.
 
– I l´eliminació dels percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d´un treball desenvolupat a temps parcial.

L´efecte de les millores introduïdes es tradueix en un important augment de la protecció d´aquest col·lectiu durant la situació d´atur, en facilitar l´accés a edat més primerenca i no considerar les rendes de la unitat familiar, i al perllongar-se la protecció fins a l´edat ordinària de jubilació. Aquestes millores afecten tot el període de gaudi de la pensió de jubilació, que veurà incrementat el seu import tant per l´eliminació dels possibles coeficients reductors sobre la quantia en els casos de jubilació anticipada, com per la millora de la cotització durant tot el període de meritació del subsidi.

Bonificació per a les empreses que contractin persones aturades de llarga durada

En l´article 8 s´introdueix una bonificació per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada. Es pretén incentivar la contractació indefinida de persones aturades i inscrites a l´oficina d´ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l´aplicació d´aquesta bonificació, s´estableix que s´haurà de mantenir en l´ocupació al treballador contractat almenys 3 anys des de la data d´inici de la relació laboral.

Les bonificacions són les següents:

– 1.300 euros / any (108,33 euros / mes) si és home.
– 1.500 euros / any (125 euros / mes) si és dona.

Si el contracte se celebra a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.


Artistes en espectacles públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social

L´article 6 modifica l´art. 249 ter.1 LGSS amb la finalitat ampliar el termini de sol·licitud de la inclusió en el Règim General durant els períodes d´inactivitat, a qualsevol moment d´any, sempre que acreditin, com a mínim, 20 dies en alta amb prestació real de serveis en l´any anterior.
2019.


Prestació de paternitat

També inclou aclariments sobre el D.L. 6/2019 que amplia el permís de paternitat: estableix que fins a l´1 d´abril la prestació de paternitat romandrà com fins abans de la reforma i que els temps en què s´apliqui la reducció de jornada per cura de lactant (o per cura de menor) computaran de cara a les prestacions com si s´hagués mantingut la jornada normal.