Blog

This is the default subtitle

Registre diari de la jornada: un capítol més sobre aquest assumpte.

Registre diari de la jornada: un capítol més sobre aquest assumpte.

El Govern ha presentat i traslladat als agents socials, sindicats d´inspectors de treball i comunitats autònomes el Pla Director contra l´Explotació Laboral per als anys 2018 – 2020 que suposa un nou capítol en la polèmica del registre de la jornada diària dels treballadors que tantes anades i vingudes ha patit en els últims anys.

El nou Pla Director contra l´Explotació Laboral per als anys 2018 – 2020 comprèn una important reforma en el registre de la jornada diària dels treballadors amb l´objectiu d´establir l´obligatorietat per part de les empreses, així com limitar els abusos en les figures de contractació parcial, falsos autònoms i becaris.

La reforma en matèria de registre de la jornada diària dels treballadors s´ha convertit en una de les demandes més importants dels sindicats causa de l´elevat nombre d´hores extres que es realitzen a Espanya sense ser comptabilitzades, cotitzades ni remunerades.

Així, es preveu un nou capítol en el registre de la jornada diària dels treballadors després de les múltiples anades i vingudes que ha patit en els últims anys i que el sintetitzem en un petit resum:

Així, la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Instrucció 3/2016 va establir l´inici d´una campanya de control del compliment de la normativa sobre temps de treball prestant especial atenció al compliment de les jornades de treball màximes ia la realització i remuneració, compensació i cotització d´hores extraordinàries així com a l´establiment de sistemes de registre de jornada de treball diària.

No obstant això, la instrucció 1 / 2.017 va posar en dubte l´anterior després que després de la sentència 246 / 2.017, el Tribunal Suprem fes una nova interpretació de l´article 35.5 de l´Estatut dels Treballadors negant l´obligatorietat del registre de la jornada diària.

Finalment, la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en un intent per harmonitzar tota aquesta situació, va establir que les empreses no estan obligades a registrar la jornada de treball diari dels seus treballadors ja que l´Estatut dels Treballadors no exigeix la portar un registre de la mateixa. No obstant això sí que va establir que les empreses han de complir les següents obligacions:

– Portar un registre diari d´hores extres i lliurar al treballador en cada període de pagament salarial un comprovant de les hores extres realitzades inclòs en el rebut de salaris en compliment del que estableix l´article 35.5 de l´Estatut dels Treballadors.

– Totalitzar mensualment les jornades realitzades lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries, i ha de conservar els mateixos durant un període de 4 anys.

– Lliurar als representants sindicals un resum mensual de les hores extres realitzades pels treballadors.

Ara amb el Pla Director contra l´Explotació Laboral per als anys 2018 – 2020 i la Proposició de llei per reformar l´article 34 de l´Estatut dels Treballadors admesa pel Congrés dels Diputats es pretén reformar el registre de la jornada diària dels treballadors cap a el camí de la seva obligatorietat per a les empreses.