Blog

This is the default subtitle

Registre de la jornada diària obligatori per a les empreses des del 12 de maig de el 2019.

Registre de la jornada diària obligatori per a les empreses des del 12 de maig de el 2019.

Recentment, s´ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. Entre altres qüestions, aquesta norma incorpora l´obligació de registrar la jornada dels treballadors.

Fins ara, l´empresa tenia l´obligació de registrar la jornada dels empleats a temps parcial i d´efectuar una totalització mensual. Amb aquesta nova obligació, l´empresa haurà de passar a registrar l´horari de tota la plantilla (englobant als treballadors contractats a jornada completa). Aquest registre passarà a ser diari, incloent l´horari concret d´entrada i de sortida.

Aquesta nova norma entrarà en vigor el proper 12 de maig, havent de preservar els registres de jornada durant quatre anys.

Els registres hauran d´estar a disposició del treballador, dels representants i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

No tenir un registre de jornada adequat a la nova norma serà considerat com a infracció greu, sent sancionable amb una multa de fins a 6.250 euros.

Algunes de les característiques que has de conèixer sobre aquesta nova reforma són:

– Obligació de l´empresa de registrar la jornada diària de cada treballador.

– Els empleats han de conèixer la durada i distribució de la seva jornada ordinària de treball, així com el seu horari laboral.

– Els empleats tindran l´obligació de fitxar els temps de descans, així com l´entrada i sortida del seu lloc de treball.

– Cada treballador ha de rebre la relació d´hores ordinàries i extraordinàries que ha realitzat cada mes juntament amb el rebut de salari.

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l´empresa, sempre que es garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l´hora d´inici i l´hora de finalització de la jornada.

Pot descarregar-se el model de registre de control horari.