Skip to content

Quines despeses pot deduir un autònom?

Es consideren despeses deduïbles (a comptabilitzar-minoren els teus ingressos) aquelles inversions que realitzes en compres de béns o serveis per poder desenvolupar la teva activitat econòmica.

Per entendre que una despesa és deduïble ha de complir amb determinats requisits:

1. El primer, que estigui vinculat amb l´activitat econòmica que realitzes. És a dir que sigui necessari per a desenvolupar-la.

2. Ha d´estar justificat mitjançant les corresponents factures, rebuts o tiquets.

3. I, ha d´estar convenientment registrat en els teus llibres de despeses i inversions.

A continuació et presentem aquest llistat actualitzat de les despeses deduïbles en 2019 més importants:

Consums d´explotació

Es consideren consums d´explotació totes les compres consumides en l´any de mercaderies, matèries primeres i altres adquisicions corrents de béns efectuades a tercers.

Arrendaments i cànons

Parlem de les despeses originades pel lloguer de béns mobles o immobles. Però també els de les quantitats satisfetes pel dret d´ús de patents, marques i altres manifestacions de la propietat industrial.

Reparacions i conservació

Totes les despeses que hagis tingut i hagin estat necessaris per al sosteniment de les teves béns immobles, sense incloure els d´ampliació i millora.

Sous i salaris

En cas de tenir-los, també són deduïbles els sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per despeses de viatge, retribucions en espècie … dels teus treballadors.

Altres despeses del personal

De la mateixa manera, has d´incloure en el llistat les despeses de formació del teu personal, les contribucions com a promotor als seus plans de pensions, les indemnitzacions derivades d´un dany o perjudici als teus treballadors, assegurances d´accident i qualsevol altre que no sigui considerat com pura liberalitat.

Cotitzacions a la Seguretat Social

Les quotes que es paguen mes a mes també es consideren una despesa deduïble.

Serveis de professionals independents

Podràs deduir també l´import que hagis pagat al llarg de 2018 a diferents professionals: economistes, advocats, auditors, notaris, etc.

Altres serveis exteriors

Com són transports, primes d´assegurances, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques … amb el límit fixat.

Tributs fiscalment deduïbles

Hi ha tributs i recàrrecs no estatals, exaccions parafiscals, taxes, recàrrecs i contribucions especials que es poden deduir. Entre ells l´Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l´Impost sobre Béns Immobles (IBI) que recaigui sobre elements afectes a l´activitat.

No són deduïbles, per contra, les sancions, el recàrrec de constrenyiment i el recàrrec per presentació fora de termini de declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries.

Despeses financeres

Les despeses derivades de la utilització de recursos financers de tercers necessaris per a finançar les activitats de la teva empresa, també són deduïbles.

Amortitzacions

Són deduïbles les quantitats comptabilitzades que corresponguin a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements del teu negoci per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Provisions

Les despeses derivades d´obligacions implícites o tàcites, i els relatius a retribucions i altres prestacions al personal generalment no són deduïbles, però sí que ho són si compleixen amb les condicions establertes en l´Impost sobre Societats.

Incentius al mecenatge

Inclou tots els incentius fiscals a la participació i col·laboració dels empresaris i professionals en activitats d´interès general. Parlem d´aquells que tinguin a veure amb la defensa dels drets humans, la cooperació al desenvolupament, defensa del medi ambient, foment de la tolerància …

Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials derivats de les insolvències dels deutors

Seran deduïbles també les pèrdues, per deteriorament dels crèdits, derivades de les possibles insolvències dels teus deutors quan es compleixin determinades condicions com que hagin passat 6 mesos des del venciment de l´obligació, o que el teu deutor estigui en situació de concurs, entre d´altres .

Assegurances de malaltia

Tindran la consideració de despesa deduïble les primes d´assegurança de malaltia que abonis.

subministraments domèstics

En cas que treballis des de casa també podràs deduir part de les despeses de subministraments.

Despeses per dietes de manutenció

Amb els seus respectius límits, aquestes despeses han de produir-se en un establiment de restauració i hostaleria, han de ser abonats per mitjans electrònics i justificats amb factura.

telèfon mòbil

Per poder deduir la factura del teu telèfon mòbil, heu de tenir un línia telefònica específica per al desenvolupament de la teva activitat. Si no, Hisenda no et permetrà que incloguis la factura en aquest llistat.

Despeses de vestuari

Podràs deduir la despesa de vestuari que requereixi la teva activitat. Parlem d´uniformes, samarretes, armilles … però han d´incloure l´anagrama del teu negoci perquè siguin admeses.

Gasolina i despeses del teu vehicle

A l´efecte de l´IRPF només s´admeten íntegrament com a despeses els d´aquells autònoms que es dediquin a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials. Parlem de taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials i representants. La resta de treballadors per compte propi no es poden deduir aquestes despeses.

Aquest és el llistat de les despeses deduïbles més importants que has de tenir en compte, i no són els únics. Com a especialistes podem ajudar-te a resoldre els teus dubtes al respecte.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!