Skip to content

Què són les operacions vinculades?

Com a concepte general, les operacions vinculades són totes aquelles operacions de contingut econòmic que duen a terme les entitats o persones físiques entre elles.

Es consideren persones o entitats vinculades les següents:

– Una entitat i els socis o partícips

– Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l´exercici de les seves funcions

– Una entitat i els cònjuges o persones unides per relació de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins a tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors

– Dues entitats que pertanyin a un grup

– Una entitat i els consellers o administradors d´una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin al mateix grup

– Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o del fons propi

– Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges o persones unides per parentiu en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins a tercer grau, participin directament o indirectament en almenys el 25% del capital social i del fons propi

– Una entitat resident en territori espanyol però amb establiments permanents a l´estranger.

DETERMINACIÓ DEL VALOR DE MERCAT DE LES OPERACIONS VINCULADES

Tenint clar què són i si ets un dels subjectes que realitza aquest tipus d´operacions vinculades, has de conèixer com es troba aquest “valor de mercat” pel que has de regir les teves actuacions.

Podrà utilitzar-se qualsevol mètode generalment acceptat, sempre que respecti el principi de lliure competència.

Això sí, per decantar-te per qualsevol dels mètodes has de tenir en compte la pròpia naturalesa de l´operació, si vas a poder justificar el valor amb informació fiable i el grau de comparabilitat que pot fer-se d´aquesta mateixa operació quan és vinculada i quan no ho és.

És a dir, hauries de buscar el mètode més adequat al tipus d´operació i tenir en compte la facilitat d´demostrar que el valor triat és, efectivament, el que marca el mercat.

Mètode del preu lliure comparable

Amb aquest mètode cal comparar el preu que pretenem posar al bé o servei objecte de la nostra operació, amb el cost d´aquest mateix bé o servei, o de característiques similars, en una operació entre persones o entitats independents i en circumstàncies equiparables.

Mètode del cost incrementat

Amb aquesta segona fórmula hauràs d´afegir al valor d´adquisició o cost de producció del bé o servei objecte de l´operació, el marge habitual que apliques en operacions idèntiques o similars amb persones o entitats independents.

En cas que no tinguis aquest marge habitual, hauràs d´aplicar el que persones o entitats independents apliquen al tipus d´operació que tu vagis a dur a terme.

Mètode del preu de revenda

Si volguessis aplicar aquest tercer mètode hauries de regirte pel marge del preu que un revenedor obtindria en una operació igual, o semblant, a la qual vols tu vols dur a terme, amb persones o entitats independents.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!