Skip to content

Què són les operacions vinculades.

Les operacions vinculades són aquelles relacions mercantils que es desenvolupen per persones físiques o jurídiques amb algun tipus d´unió entre si i, en un intent per evitar el frau fiscal, cal declarar-les en el Model 232. Saps si estàs obligat?

Què és una operació vinculada?

Les operacions vinculades són aquelles que realitzen les entitats o persones físiques entre elles i tenen un contingut econòmic. Es consideren persones o entitats vinculades les següents:

– Una entitat i els seus socis o partícips.

– Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l´exercici de les seves funcions.

– Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

– Dues entitats que pertanyin a un grup.

– Una entitat i els consellers o administradors d´una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

– Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, al menys, el 25 per cent de l´capital social o dels fons propis.

– Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, al menys, el 25 per cent de l´capital social o dels fons propis.

– Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l´estranger.

Qui està obligat a presentar el model 232?

Estaran obligats a presentar el model 232 i emplenar la informació d´operacions amb persones o entitats vinculades als contribuents de l´impost sobre societats i de l´impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant un establiment permanent, així com les entitats en règim d´atribució de rendes constituïdes a l´estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes que preveu l´article 18.2 de la LIS:

– Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l´import de la contraprestació del conjunt d´operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d´acord amb el valor de mercat.

– Operacions específiques, sempre que l´import conjunt de cadascuna d´aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros.

– Quan hi hagi operacions de el mateix tipus que al seu torn facin servir el mateix mètode de valoració, sempre que l´import del conjunt d´aquestes operacions en el període impositiu sigui superior a l´50% de la xifra de negocis de l´entitat.

– Si s´aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, a l´haver obtingut rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

– En aquells casos en què el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.

Quan no és obligatori emplenar la informació d´operacions amb persones o entitats vinculades de el model 232?

No serà obligatori respecte de les següents operacions:

1. Les realitzades entre entitats que s´integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del que preveu l´article 65.2 de la LIS.

2. Les realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants de el mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d´interès econòmic, les unions temporals d´empreses i les societats de desenvolupament industrial regional. Tanmateix, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d´unions temporals d´empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s´acullin a el règim que estableix l´article 22 de la LIS.

Quin és el termini de presentació de el model 232?

El model 232 s´ha de presentar durant el mes 11 després de la conclusió de el període impositiu. És a dir, per a aquelles empreses el tancament d´exercici fiscal sigui 31 de desembre, el termini de presentació de el model 232 és de l´1 a l´30 de novembre de cada any.

La presentació ha de realitzés en format electrònic a través de la seu electrònica de l´Agència Tributària, i ha de contenir informació sobre:

– Operacions amb persones o entitats vinculades.

– Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d´aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (Patent Box).

– Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals.

Com es presenta el model 232?

Obligatòriament s´ha de presentar per via electrònica, bé a través de la Seu electrònica de l´Agència Estatal d´Administració Tributària, o bé des de la pàgina de l´Agència Tributària. Aquesta presentació pot ser realitzada per:

– Els contribuents de l´impost o, si s´escau, els seus representants legals.

– Els representants voluntaris dels obligats tributaris amb poders o facultats per presentar electrònicament en nom dels mateixos declaracions i autoliquidacions davant l´Agència Tributària o representar-los davant aquesta.

– Les persones o entitats que tinguin la condició de col·laboradors socials en l´aplicació dels tributs.

Pot comprovar l´Agència Tributària les valoracions de les operacions vinculades declarades?

L´Administració tributària pot comprovar que les operacions declarades entre persones o entitats vinculades s´han valorat pel seu valor normal de mercat i efectuarà, si escau, les correccions valoratives que procedeixin respecte de les operacions subjectes a aquest impost, a l´IRPF oa l´impost sobre la renda de no residents que no hagin estat valorades pel seu valor normal de mercat, amb la documentació aportada pel subjecte passiu i les dades i informació de què disposi.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!