Blog

This is the default subtitle

Què són els pagaments a compte?

Què són els pagaments a compte?

Els pagaments a compte són quantitats que s´avancen de manera anticipada ens de realitzar l´abonament d´un deute final.

En la gestió fiscal d´autònoms i empreses aquesta obligació tributària té a veure amb el pagament d´un impost que es va realitzant de forma prèvia a la liquidació total al terme de l´exercici, generalment cada tres mesos. Els pagaments a compte són abonaments anticipats de l´obligació principal.

Els pagaments a compte són constituïts per:

1) PAGAMENTS FRACCIONATS

Els anomenats pagaments fraccionats, en ser bestretes de la liquidació final del deute tributari, permeten distribuir al llarg de l´any la càrrega fiscal que suporta el treballador per compte propi, bé sigui autònom o pime, perquè li resulti més suportable.

Pagaments fraccionats en l´IRPF

Tots els autònoms, persones físiques, que realitzin una activitat empresarial o professional, amb independència del mètode d´estimació pel qual tributin, tenen l´obligació d´avançar davant d´Hisenda cada tres mesos un percentatge fix dels seus ingressos. Aquesta obligació no és tal quan almenys el 70% dels ingressos de professionals i activitats agrícoles, ramaderes i forestals, de l´any anterior procedeixin de factures emesa amb retenció. En cas de ser nou autònom, aquest càlcul es farà atenent als ingressos de l´any en curs.

És, a posteriori, en la Declaració anual de la Renda, on es regularitzarà la situació tributària de l´autònom atenent al total dels seus ingressos ia factors personals que són determinants, i hi ha mínims de tributació per a la subsistència del propi contribuent (mínim personal) i la de la seva família (mínim familiar). La devolució per part d´Hisenda es realitzarà en cas que el resultat de la Renda sigui inferior als pagaments anticipats.

Els pagaments fraccionats de l´IRPF es realitzen a través de dues declaracions trimestrals.

Pagaments fraccionats en l´Impost de Societats

Les pimes, com els autònoms, també tenen l´obligació de realitzar pagaments fraccionats però aquest pagament fraccionat, que com a norma general es realitza en tres vegades, és a compte de l´Impost de Societats i no de l´IRPF.

2. RETENCIONS

Com el seu propi nom indica, les retencions són les quantitats que com a autònom o empresari, persona física o jurídica, retens de determinades rendes que satisfàs en el desenvolupament de la teva activitat econòmica. Amb caràcter general, aquestes rendes són les següents:

– Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.

– Rendiments que siguin contraprestació d´activitats econòmiques: professionals (serveis d´un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o determinades activitats empresarials en estimació objectiva.

– Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l´assistència tècnica, de l´arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de l´subarrendament dels anteriors i de la cessió del dret d´imatge, sempre que, qualsevol dels anteriors , tingui la consideració d´activitat econòmica.

– Guanys patrimonials obtinguts per l´aprofitament forestal en muntanyes públiques i les que derivin de premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.

Aquestes retencions que, els autònoms recapten per a Hisenda, s´han de liquidar l´1 al 20 dels mesos d´abril, juliol, octubre i gener.

A més, l´autònom o la pime també descompta imports per rendiments de capital immobiliari, en el cas que desenvolupin la seva activitat en un local urbà llogat (els rústics queden exempts).

3. INGRESSOS A COMPTE

Els ingressos a compte també són un tipus de pagament a compte que té a veure amb la retenció que Hisenda aplica sobre les retribucions que no són dineràries sinó en espècie. Aquests ingressos a compte s´inclouran en les mateixes declaracions trimestrals que les retencions.