Skip to content

Què pimes i autònoms poden demanar la moratòria de l´lloguer.

El 23 d´abril va entrar en vigor el Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d´abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l´economia i l´ocupació, en el qual s´acorda, entre altres mesures, una moratòria en el pagament de l´lloguer de els locals comercials per COVID-19.

La moratòria ha de ser sol·licitada per l´arrendatari (inquilí) a l´arrendador en un termini d´UN MES des de l´entrada en vigor de la norma (o sigui, fins al 23 de maig).

Què autònoms i pimes poden demanar la moratòria en el lloguer

Podran demanar les ajudes a l´lloguer les pimes i autònoms que compleixin els següents requisits:

1. En el cas de l´autònom amb un contracte d´arrendament d´un local afecte a la seva activitat econòmica:

– Ha d´estar afiliat i en situació d´alta en la data de la declaració de l´estat d´alarma de 14 de març en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s´escau, en una de les mutualitats substitutòries de el RETA.

– Que la seva activitat hagi quedat suspesa a causa de l´entrada de l´estat d´alarma.

– En cas que l´activitat econòmica no s´hagi vist suspesa, com a conseqüència de l´estat d´alarma, l´autònom ha d´acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la qual se sol·licita l´ajornament en, al menys, un 75%, en relació amb la factura mitjana mensual de l´trimestre a què pertany l´esmentat mes referit a l´any anterior.

2. En cas de la pime amb contracte d´arrendament d´un immoble per desenvolupar la seva activitat econòmica:

– Que no se superin els límits que estableix l´article 257.1 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (Llei de societats de capital). És a dir, que el total de les partides de l´actiu de la pime no superi durant dos exercicis consecutius els quatre milions d´euros, o que l´import net de la xifra anual de negocis no superi els vuit milions d´euros durant dos anys consecutius, o que el nombre mitjà de treballadors durant l´exercici no sigui superior a 50.

– Que l´activitat hagi quedat suspesa a causa de l´entrada en vigor de l´estat d´alarma o per ordres dictades per l´autoritat competent.

– En cas que l´activitat no es vegi suspesa per l´estat d´alarma, la pime ha d´acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior a la qual se sol·licita la moratòria en, al menys un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual de l´trimestre a què pertany l´esmentat mes referit a l´any anterior.

Com acreditar els requisits per demanar l´ajornament de la renda

El llogater haurà d´acreditar que es troba en situació de sol·licitar la moratòria davant l´arrendador amb la següent documentació:

– En cas d´haver sofert una reducció d´activitat, haurà de presentar una declaració responsable en la qual, d´acord amb la informació comptable i d´ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual de el mateix trimestre del l´any anterior.

– En tot cas, quan l´arrendador ho demani, l´inquilí haurà de mostrar els seus llibres comptables a l´propietari per acreditar la reducció de l´activitat.

– En cas d´haver patit una suspensió de l´activitat, la pime o l´autònom d´acreditar mitjançant certificat expedit per l´Agència Tributària o l´òrgan competent de la comunitat autònoma sobre la base de la declaració de cessament d´activitat declarada per l´interessat.

Conseqüències de l´aplicació indeguda de la moratòria

Els llogaters que s´hagin beneficiat de l´ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits, seran responsables dels danys i perjudicis que s´hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l´aplicació d´aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d´un altre ordre que la conducta dels mateixos pogués donar lloc.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!