Skip to content

Què és una auditoria de comptes?

Una auditoria de comptes consisteix en la revisió i verificació dels comptes anuals d´una empresa, així com d´altres estats financers o documents comptables i al, a el mateix temps, dictaminar si aquests comptes expressen la imatge fidel de l´patrimoni, situació financera i resultats de li empresa auditada.

Són moltes les situacions en què les empreses es pregunten si han d´efectuar o no una auditoria en els seus comptes, especialment aquelles que es troben en processos de creixement i expansió i que, tard o d´hora, es veuran en l´obligació de fer-ho.

Es tracta d´una eina de control financer i administratiu, mitjançant la qual es poden plantejar millores i nous criteris comptables més adequats als ja implementats per una societat, als efectes de millorar el seu rendiment.

Quan una empresa està obligada a una auditoria

Els límits que ha de superar la companyia per estar obligada a auditar són que compleixi durant dos exercicis continuats dos dels tres requisits que s´indiquen a continuació, a el tancament de l´exercici:

– Quan l´import net de la xifra de negoci superi els 5.7000.000 €.

– Quan el total dels seus actius superi els 2.850.000 €.

– Quan el nombre mitjà de treballadors durant l´exercici superi els 50.

Com hem dit, l´empresa ha de complir dos d´aquests tres requisits durant dos anys consecutius, el que no succeeix en molts casos i, per tant, evita a l´empresa passar per aquest control de comptes.

A més d´aquests criteris, hi ha altres no tan freqüents ni coneguts per les empreses, que les obliguen a auditar. Es tracta de criteris recollits en el Reglament d´Auditoria i són els següents:

– Que durant l´exercici l´empresa rebi, amb càrrec als pressupostos dels fons de la Unió Europea o les administracions públiques, subvencions o ajudes per un import acumulat de 600.000 €.

– Que durant l´exercici l´empresa realitzi contractes amb administracions públiques que sobrepassin els 600.000 € i aquests suposin més de l´50% de la xifra de negoci de l´empresa.

– Les fundacions que, a el tancament de l´exercici, superin dos dels següents requisits:

a) Import net de la xifra de negoci superior als 2.400.000 €.
b) Actius totals superiors als 2.400.000 €.
c) Nombre mitjà de treballadors durant l´exercici superior a 50.

– Determinades cooperatives d´habitatges.

– Les cooperatives de crèdit.

– Companyies emissores de valors admesos a negociació en sistemes multilaterals de negociació o mercats regulats.

– Empreses emissores d´obligacions d´oferta pública.

– Empreses l´activitat sigui la intermediació financera.

– Empreses l´objecte social sigui qualsevol activitat subjecta a el text refós de la Llei d´ordenació i supervisió d´assegurances privades.

– Aquelles empreses que incloguin en els seus estatuts l´obligació d´auditar o per mandat judicial o petició d´el Registre Mercantil.

Què és una auditoria voluntària

Encara que l´auditoria sigui voluntària ha de complir amb els mateixos requisits procedimentals que l´obligatòria, només que no hi ha l´obligació de publicar-la.

Així que ha de ser realitzada per un auditor inscrit en el Registre Oficial d´Auditors de Comptes (ROAC) de l´Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

I pot realitzar-se per l´acord dels propis òrgans de la societat, perquè hi hagi una obligació amb un tercer a través d´un contracte, o perquè una part dels socis, que representin el menys el 5% de l´capital, la requereixi.

Terminis

Des que es produeix el tancament comptable, el 31 de desembre de cada any, hi ha 6 mesos per aprovar els comptes anuals, i un més per a procedir al seu dipòsit en el Registre Mercantil.
Els comptes anuals estaran compostes pel balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria. A més de l´Estat de fluxos d´efectiu i l´Informe de Gestió.

Si estàs obligat a l´auditoria, també hauràs de presentar l´Informe de l´auditor.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!