Skip to content

Què és l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE)

L´IAE o impost d´activitats econòmiques és un impost que s´aplica tant a autònoms com a societats, pel fet de realitzar una activitat empresarial, professional o artística en territori espanyol. Aquest impost es classifica en els anomenats epígrafs IAE.

Es tracta d´un impost local, que gestionen els ajuntaments, però l´Estat utilitza la informació consignada en ell a l´efecte del control d´altres impostos com l´IRPF o l´IVA.

Malgrat el seu caràcter impositiu, les persones físiques estan exemptes del seu pagament. Només hauran de pagar-les entitats amb un volum anual o superior a 1.000.000 d´euros.

Què són els epígrafs IAE?

Quan vas a començar a exercir una activitat econòmica, el primer pas és donar-se d´alta a Hisenda. Un cop t´has donat d´alta, has d´especificar en una llista quina activitat exerciràs. Aquests són els epígrafs IAE, els aglutinadors de les activitats.

En primer lloc, és important que sàpigues que els epígrafs no són excloents. És a dir, pots donar-te d´alta en tants epígrafs com activitats desenvolupis.

Els epígrafs IAE comprenen les activitats empresarials, professionals i artístiques. Ara bé, saps amb exactitud què abasta una activitat professional? Les activitats professionals són les que realitza una persona física de manera individual i directa. Per exemple, un podòleg es correspondria amb aquesta activitat.

No confondre amb codi CNAE

Mentre que l´IAE és un impost i marca la forma en què tributes, el CNAE és una classificació per organitzar un llistat d´unitats productores. El codi CNAE té valor estadístic.

Epígrafs IAE

En el moment en què et dones d´alta a Hisenda, has d´especificar l´activitat, o activitats, que vas a desenvolupar. Aquesta activitat ha de correspondre amb algun dels epígrafs que detalla el propi IAE en un ampli llistat.

Aquest llistat està distribuït o agrupat en tres grans seccions:

– Activitats empresarials (ramaderes independents, mineres, industrials, comercials i de serveis)

– Activitats professionals (de professionals relacionats amb l´agricultura, ramaderia, caça i pesca, energia, aigua, mineria, les indústries química, aeronàutica, de telecomunicacions …)

– Activitats artístiques (relacionades amb el cinema, el teatre i el circ, la dansa, la música, l´esport i els espectacles taurins)

Activitat empresarial o professional

En principi el llistat és molt concret, però compte! perquè una mateixa activitat pot arribar a qualificar-se com professional i també com empresarial. I aquesta és un dels dubtes més recurrents al voltant del IAE, perquè el fet de crear una infraestructura al voltant del desenvolupament de la teva activitat pot derivar en que, sent autònom, la teva activitat sigui empresarial i no professional.

Les activitats professionals són aquelles que desenvolupa una persona física de forma individual, directa i personal. Exemples d´això: advocats, massatgistes, … I les activitats empresarials són les que s´exerceixen en l´entorn una organització, amb una infraestructura creada. Exemple d´això són els comerciants minoristes.

Així que, com pots veure, la forma en què s´exerceix una activitat pot derivar en que aquesta sigui professional o empresarial.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!