Skip to content

Què és el Model 720?

El Model 720 de Declaració de béns a l´estranger obliga els contribuents residents fiscals a Espanya, tant persones físiques com jurídiques, a presentar declaració informativa sobre determinats béns situats a l´estranger. S´inicia la campanya de l´Model 720 de Declaració de béns a l´estranger relativa a l´exercici 2019, el termini de presentació finalitza el proper 31 de març de 2020.

Com a norma general, estan obligats a realitzar la declaració de béns i drets a l´estranger, les persones físiques, jurídiques i entitats que s´indiquen a continuació i que siguin titulars de béns i drets situats a l´estranger que determinin l´obligació de presentar la declaració :

a) Persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol.

b) Els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents.

c) Les entitats a què es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/5003, de 17 de desembre, general tributària (herències jacents, comunitats de béns, etcètera …).

d) Els titulars dels béns i els representants, autoritzats, beneficiaris i persones amb poders de disposició.

Amb caràcter general, els béns o conjunts de béns radicats fora d´Espanya sobre els quals existeix obligació d´informar són els següents:

C: Comptes oberts en entitats que es dediquin a el tràfic bancari o creditici i es trobin situades a l´estranger.

V: Valors o drets situats a l´estranger representatius de la participació en qualsevol tipus d´entitat jurídica, valors situats a l´estranger representatius de la cessió de capitals propis a tercers o aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i ” trusts “o masses patrimonials que, no obstant no tenir personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.

I: Accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d´inversió col·lectiva situades a l´estranger.

S: Assegurances de vida o invalidesa i rendes temporals o vitalícies, les entitats asseguradores es trobin situades a l´estranger.

B: Titularitat i drets reals sobre immobles situats a l´estranger.

En relació als contribuents que haguessin presentat el Model 720 en exercicis anteriors, hi ha l´obligació de presentar declaració respecte a l´exercici 2019 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Es produeixi durant 2019 l´extinció respecte a algun element que hagi estat declarat prèviament en els Models 720 d´exercicis anteriors.

b) Quan es produeixi l´adquisició de nous actius o elements a l´estranger durant 2019 que comportin l´obligació de presentar la declaració, o se superi per primera vegada el llindar dels 50.000 euros de valoració conjunta respecte a qualsevol dels grups d´actius subjectes a aquesta obligació.

c) Es doni un increment de 20.000 euros o més en la valoració conjunta d´algun dels grups d´actius esmentats anteriorment, respecte a la valoració conjunta que aquest grup d´actius va tenir en l´última declaració de l´Model 720 presentada.

El model 720 s´ha de presentar via telemàtica a través d´Internet, bé efectuada pel propi declarante o bé per un tercer que actuï en la seva representació. No fer-ho comporta les següents sancions:

a) Sanció de 5.000 euros per cada dada en el cas d´incompliment de l´obligació d´informar sobre comptes en entitats de crèdit situades a l´estranger, amb un mínim de 10.000 euros.

b) La sanció de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l´Administració Tributària.

c) La no presentació es considerarà infracció tributària i es sancionarà amb una multa pecuniària proporcional de l´150 per cent de l´import de la base de la sanció.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!