Skip to content

Quants dies de vacances li corresponen a un treballador.

Una de les èpoques més desitjades de l´any ha començat: les vacances. Els dies de descans i desconnexió de l´àmbit laboral són fonamentals després de tantes hores de treball. No obstant això, encara segueix havent molts dubtes al voltant de dues preguntes, quan i quants dies li corresponen al treballador.

Durada de les vacances

– Dies laborables o naturals: El conveni pot fixar la durada de les vacances en dies laborables -no es té en compte els dissabtes, els diumenges i els festius-, o en dies naturals -sí es computan-.

– Dies per mes treballat: Si el conveni marca 30 dies naturals com a vacances, al treballador li pertanyen 2,5 dies de vacances per mes treballat. Si ho estableix en 22 dies laborals, 1,8 dies per mes treballat.

Els treballadors a temps parcial o amb reducció de jornada, tenen dret al mateix nombre dies de vacances que els empleats a temps complet. L´únic que canvia és la retribució, que serà proporcional a cada jornada -durant aquest període es cobra la mateixa quantitat-. A més, el seu començament s´ha d´establir en un dia laborable. Mai en un dia festiu o inhàbil.

Aquests dies de descans han de ser sempre remunerats i no es podran substituir per diners extra. La retribució de les vacances ha d´anar d´acord amb el salari habitual del treballador.

Protecció a la maternitat.

Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l´empresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l´embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent de la de la incapacitat temporal oa la del gaudi del permís que li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l´any natural a què corresponguin.


Coincidència amb IT

Hi conservació del dret a gaudir de vacances quan aquestes coincideixen en tot o en part amb un període d´incapacitat temporal per malaltia comuna sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l´any en què s´hagin originat.

Extinció del contracte

En cas d´extinció de la relació laboral sense gaudi de vacances s´han d´incloure en la liquidació i requereixen la liquidació i cotització complementària al mes de l´extinció del contracte.

Subcontractació

En el cas d´una subcontractació d´obres o serveis, l´empresa principal ha de respondre davant d´un impagament de l´empresa contractista de les vacances no gaudides als treballadors durant l´any següent a la finalització del contracte.

Data de les vacances

El més comú és que l´empresa estableixi un calendari anual de vacances. La selecció dels dies de gaudi, s´han d´elegir de mutu acord amb l´empresari. Qui ha de donar a conèixer als seus treballadors la data exacta amb almenys dos mesos d´antelació. Una resposta que ha de ser respectada per l´empleat, sinó pot ser acomiadat o sancionat disciplinàriament.

En algunes ocasions, es pot modificar la data del període de vacances ja acordada sense cap perjudici per a cap de les dues parts. Hi ha dues situacions possibles:

– Per part de l´empresa: només s´ha de fer per causes excepcionalment greus. Hauran de ser demostrables.

– Per part del treballador
: només serà acceptat si no suposa cap perjudici per a l´empresa.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!