Skip to content

Quant paga un autònom? Coneix les diferents quotes.

Si estàs pensat en ser autònom o ja ho ets, has de saber que una de les obligacions que comporta l´alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és el pagament mensual de l´anomenada “quota d´autònoms”.

Els treballadors autònoms han de cotitzar des del primer dia en què iniciïn la seva activitat i la liquidació de la quota es durà a terme tots els mesos en les administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, domiciliant el pagament en la teva entitat financera o per mitjà de la web de la Seguretat Social.

La quota d´autònoms és un percentatge que es calcula sobre la base de cotització o “sou teòric” que, com a treballador, estimes que vas a tenir. Les bases de cotització tenen un mínim i un màxim que cada any estableix el Govern.

El seu import condiciona les prestacions que pot rebre un autònom en situacions d´atur, baixa per malaltia, baixa per accident i molt especialment en cas de jubilació, el que obliga a planificar la quota a partir dels 47 anys


Quota d´autònoms en 2018

La base mínima de cotització d´autònoms ha quedat fixada a partir d´1 de gener de 2018 a 919,80 i la màxima en 3.751,20 euros, igual que l´establerta en l´últim semestre del 2017. No obstant això, l´aprovació dels pressupostos generals de l´Estat 2018 a finals de maig va provocar l´increment d´aquesta base mínima i màxima de cotització que des d´agost de 2018 queda fixada en 932,70 euros i 3.803,70 euros respectivament, el que suposa un increment del 1,4%.

El percentatge a aplicar sobre aquesta base de cotització i, per tant, la quota a pagar mensualment, és del 29,8% per als treballadors que optin per donar cobertura a les prestacions per Incapacitat Temporal (IT).

Recordem que la cobertura de la IT és obligatòria per a tots els treballadors autònoms, llevat que es trobin en situació de pluriactivitat i estiguessin cotitzant per aquesta prestació en un altre règim, en aquest cas el tipus a aplicar seria de 26,50%.

Els treballadors autònoms que no hagin optat per la cobertura per accident de treball (AT) i malalties professionals (MP), tindran una cotització addicional del 0,1%, per al finançament de les prestacions per risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural.

Quota per a autònoms societaris i autònoms amb més de 10 treballadors per compte aliè en l´anterior exercici.

La base mínima de cotització i per tant la quota de l´autònom societari a 1 de gener de 2018 va incrementar un 4% d´acord al Salari Mínim Interprofessional (SMI), del qual depenia la cotització del Grup 1. La base mínima de l´autònom societari va passar de 1.152,90 € a 1.199,08 € en 2018 i la quota es va encarir 13 € fins situar-la en 357 €.

Els Pressupostos Generals de 2018 van arribar finalment al maig per incrementar un 1,4% la cotització de l´autònom a partir d´agost, amb excepció de la de l´autònom societari que ja havia experimentat el seu propi increment.

Amb vista a 2019, s´entén que la cotització de l´autònom societari passa a estar oficialment desvinculada del Règim General.

Quota d´autònoms en 2018 amb Accidents de Treball i Malalties Professionals

La cobertura de les contingències d´accident de treball (AT) i malalties professionals (MP) és de caràcter voluntari, excepte per als treballadors autònoms dependents, per a aquells que exerceixin una activitat professional amb un elevat risc de sinistralitat i per a aquells que vulguin cotitzar per la desocupació de l´autònom o cessament d´activitat.

No obstant això, aquest tipus addicional varia en funció de l´ocupació i situació de cada treballador, de manera que hi ha diferents tarifes de cotització per accidents de treball i malalties professionals que oscil·len entre el 1,3% i el 6,5%.

Quota d´autònoms en 2018 amb cessament d´activitat

En el cas que el treballador volgués donar cobertura a la prestació per cessament d´activitat (atur) que encara és de caràcter opcional, s´aplicaria un tipus addicional del 2,2 per cent.

En aquest supòsit, els treballadors que hagin cobert la IT obtindrien una rebaixa en el percentatge a aplicar sobre la base, passant del 29,8% al 29,3%, de manera que la base a aplicar és 31,6%, incloent-hi la finançament de les prestacions per risc durant l´embaràs i risc durant la lactància.

Des de l´entrada en vigor de la Llei de Mútues al gener de 2015 ja no és obligatori cotitzar en accidents de treball i malalties professionals per poder cotitzar per cessament d´activitat.

Quota d´autònoms en 2018 per a majors de 47 anys

La majoria dels autònoms augmenta la seva base de cotització en complir els 47 anys, amb l´objectiu de cotitzar més i, d´aquesta manera, incrementar la seva pensió.

No obstant això, la llibertat d´elecció de base de cotització es restringeix a partir d´aquesta edat i només és possible incrementar-la de manera gradual d´acord amb els límits establerts cada any.

La planificació de la jubilació de l´autònom ha canviat després de la reforma del sistema de pensions.

Els autònoms que planegin seva jubilació hauran d´incrementar les seves quotes a la Seguretat Social fins aproximadament 500 o 600 euros a partir dels 42 anys, per tal d´aconseguir la pensió màxima.

Treballadors que a 1 d´agost de 2018, aquest dia inclòs, siguin menors de 47 anys podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima. També podran realitzar la mateixa elecció dels treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2017 hagi estat igual o superior a 2.023,50 euros mensuals o causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data. Si la base de cotització va ser inferior a 2.023,50 euros no poden triar una base superior a 2.052 euros, excepte en cas que ho haguessin sol·licitat abans del 30 de juny de 2018 i fes efecte a partir de l´1 de juliol del mateix any.

Aquesta delimitació estarà exempta per al cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d´aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d´alta en aquest règim especial amb 47 anys d´edat.

Per a treballadors que a 1 de gener de 2018 tinguin complerta l´edat de 48 o més anys, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 1.005,90 i 2.052,00 euros / mes. Si parlem del supòsit del cònjuge supervivent del titular del negoci que es cursa l´alta en autònoms l´elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 932,70 i 2.052,00 euros / mes

Els treballadors autònoms, majors de 48 anys a data 1 de gener de 2018, podran optar a una base de cotització compresa entre les quanties de 1.005,90 i 2.052,00 euros. En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d´aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d´alta en el Règim d´autònoms amb 45 o més anys d´edat, les bases estaran compreses entre els 932,70 i 2.052,00 euros.

Per als treballadors de 48 anys o majors de 48 amb 5 o o més anys cotitzats abans dels 50 anys, si l´última base de cotització és inferior o igual a 2.023,00 euros, la base de cotització està compresa entre 932,70 i 2.052,00 euros mensuals. Si l´última base de cotització acreditada és superior a 2.023,50 euros, cal cotitzar per una base entre 932,70 euros al mes, i l´import d´aquella incrementat en un 1,40%, amb el límit de la base màxima de cotització.

Quota d´autònoms en 2019

El Ministeri de Treball ha acordat amb les principals associacions d´autònoms canvis en la cotització i quota de l´autònom a partir de l´1 de gener de l´any que ve. La base mínima de cotització passarà dels 932,70 euros mensuals actuals a 944,35 euros i el tipus de cotització del 29.80% al 30%. La quota d´autònoms resultant d´aquests increments passa dels 278,87 euros el 2018 a 283,3 euros el 2019, donant lloc a una pujada anual de 63 euros.

A més, la quota de l´autònom societari també experimentarà canvis. El cost passarà dels 357 euros (sempre que es cotitzi per la base mínima) encara vigents a 364,22 euros a partir del 2019. Aquest increment encarirà 82 euros la cotització de l´autònom societari en 2019.

Els increments acordats sobre la cotització de l´autònom el 2019, a l´espera encara tramitació per part de l´Executiu, és una solució temporal davant la possibilitat de començar l´any sense pressupostos generals de l´Estat i sense el sistema de cotització per trams que ha assegut sobre la taula a les associacions d´autònoms en els últims mesos i que, podria aprovar-se previsiblement, al començament de 2019.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!