Blog

This is the default subtitle

Publicades les Línies de finançament ICO 2020.

Publicades les Línies de finançament ICO 2020.

I.- Línia ICO Empreses i Emprenedors

Termini: Fins al dia 2020.12.31

On es pot sol·licitar: entitats de crèdit que col·laboren amb l´ICO.

Beneficiaris: Finançament orientat a autònoms, empreses, entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les seves necessitats de liquiditat dins del territori nacional.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

Conceptes finançables:

– Projectes empresarials i / o necessitats de liquiditat dins del territori nacional.
– Rehabilitació d´habitatges i edificis

Import màxim per client i any
: 12,5 milions d´euros.

Modalitat de l´operació: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.

Termini d´amortització i carència: D´1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Comissions: l´entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l´inici de l´operació, a més de, si s´escau, la d´amortització anticipada.

Tipus d´interès: fix o variable més el marge establert per l´entitat de crèdit segons el termini d´amortització.

Garanties: a determinar per l´entitat de crèdit amb la qual es tramiti l´operació llevat aval d´una SGR / SAECA.

II.- línia ICO Garantia SGR / SAECA

Termini: Fins al 2020.12.31.

On es pot sol·licitar: a la SGR, en SAECA o entitats de crèdit col·laboradores.

Beneficiaris: Autònoms, empreses i entitats públiques i privades que comptin amb l´aval d´una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les necessitats generals de l´activitat a Espanya o fora del territori nacional.

Conceptes finançables
: Projectes empresarials i / o necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional.

Import màxim per client i any 2 milions d´euros.

Modalitat: préstec, leasing o línia de crèdit.

Tipus d´interès: fix o variable, més el marge establert per l´entitat de crèdit segons el termini d´amortització.

Termini d´amortització i carència: D´1 a 15 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Comissions: la SGR / SAECA podrà cobrar una comissió d´estudi de fins a 0,5% sobre l´import avalat. Addicionalment, la SGR podrà fixar un preu social mutualista de fins al 4% sobre l´import avalat. A més, l´entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l´inici de l´operació i, si escau, la d´amortització anticipada.

Garanties: A determinar per l´entitat de crèdit i / o la SGR o SAECA.

III.- LÍNIA ICO Crèdit Comercial

Termini: Fins al 2020.12.31.

On es pot sol·licitar: entitats de crèdit que col·laboren amb l´ICO.

Beneficiaris: autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l´import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns objecte de venda a Espanya.

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d´euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Modalitat de l´operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l´entitat de crèdit.

Tipus d´interès: tipus variable, més el marge establert per l´Entitat de Crèdit.

Comissions
: l´entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l´inici de l´operació, a més de, si s´escau, la d´amortització anticipada.

Garanties: a determinar per l´entitat de crèdit amb la qual es tramiti l´operació.

IV.- LÍNIA ICO EXPORTADORS

Termini: Fins al 2020.12.31.

On es pot sol·licitar: entitats de crèdit que col·laboren amb l´ICO.

Beneficiaris: Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l´import de les factures procedents de la seva activitat exportadora o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns objecte d´exportació.

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d´euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Modalitat de l´operació
: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l´entitat de crèdit.

Tipus d´interès: tipus variable, més el marge establert per l´Entitat de Crèdit.

Comissions: l´entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l´inici de l´operació, a més de, si s´escau, la d´amortització anticipada.

Garanties: a determinar per l´entitat de crèdit amb la qual es tramiti l´operació.

V.- LÍNIA ICO INTERNACIONAL 2020

Termini: Fins al 2020.12.31

Tram I Inversió i Liquiditat: Autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant domiciliades a Espanya com a l´estranger que tinguin al menys un 30% de capital d´empresa espanyola o interès espanyol i vulguin finançar les seves activitats empresarials i / o inversions , necessitats liquiditat o despeses a l´estranger a través d´una entitat financera internacional o una entitat de crèdit local amb la qual ICO tingui acord de col·laboració per finançar a les empreses que actuïn en el seu territori.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini:
Empreses amb domicili social a Espanya o fora d´Espanya amb interès espanyol que venguin o adquireixin béns o serveis amb ajornament de pagament i necessitin sol·licitar un crèdit subministrador, comprador o finançament complementari a empreses a través de una entitat financera internacional o una entitat de crèdit local amb la qual ICO tingui acord de col·laboració per finançar a les empreses que operin en el seu territori.

On sol·licitar-: A través de les entitats de crèdit.

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d´euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d´euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II.

Conceptes finançables:

Tram I Inversió i Liquiditat: Projectes empresarials / o necessitats de liquiditat fora del territori nacional.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini
:

– Crèdit Subministrador
: finançament a empreses amb domicili social a Espanya per a la venda de béns o serveis, a empreses amb domicili social fora d´Espanya.

– Crèdit Comprador: finançament a empreses amb domicili social fora d´Espanya, per a l´adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya o empreses amb domicili social fora d´Espanya que tinguin interès espanyol.

– Finançament Complementària
: finançament a l´empresa estrangera que adquireixi els béns o serveis espanyols, que no s´hagi cobert íntegrament amb un Crèdit Comprador.

Modalitat: préstec, leasing per Inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.

Tipus d´interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l´entitat de crèdit segons termini d´amortització.

Termini d´amortització i carència:

– Tram I Inversió i Liquiditat: d´1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.
– Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Comissions: l´entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l´inici de l´operació; a més de, si s´escau, la d´amortització anticipada. Al Tram II, a més de les anteriors podrà cobrar una comissió addicional d´estudi / obertura.

Garanties: a determinar per l´entitat de crèdit amb la qual es tramiti l´operació llevat aval d´una SGR / SAECA.

VI.- Línia ICO CANAL Internacional

Termini: Fins al 2020.12.31

Beneficiaris:

– Inversió i Liquiditat: autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant les domiciliades a Espanya com aquelles domiciliades a l´estranger que tinguin interès espanyol.

– Exportació a Mitjà i llarg termini: empreses amb domicili social fora d´Espanya que adquireixin amb ajornament de pagament, béns o serveis tant a empreses amb domicili social a Espanya com fora d´Espanya que tinguin interès espanyol.

– Així mateix, podran sol·licitar finançament empreses amb domicili social a Espanya o fora d´Espanya amb interès espanyol que venguin béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social fora d´Espanya.

On sol·licitar-: A través de les institucions financeres internacionals amb les que l´ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores.

Import màxim per client: No hi ha límit.

Conceptes finançables:

Inversió i Liquiditat: Activitats empresarials i / o inversions fora d´Espanya, necessitats de liquiditat o despeses generals de l´activitat fora d´Espanya.

– Exportació Mitjà i llarg termini: crèdit subministrador, crèdit comprador, finançament complementari lligada a l´operació de compra que no s´hagi cobert en la seva totalitat en un crèdit comprador.

Modalitat: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l´entitat de crèdit.

Condicions Financeres: les establertes entre el client i l´entitat Financera Internacional.

Garanties: a determinar per l´entitat financera Internacional amb la qual es tramiti l´operació.