Skip to content

Publicada una Guia sobre el control d´horari.

El registre de la jornada laboral, que va entrar en vigor el passat 12 de maig, ha sembrat el caos entre autònoms i pimes. Tant és així, que des del Ministeri de Treball han elaborat una guia per aclarir algunes d´aquestes dubtes.

La nova legislació obliga a tot el que tingui un empleat, o més, a portar un control exhaustiu de les hores que treballa afectant de ple a autònoms i pimes.

Analitzem les principals dubtes plantejats per empreses, treballadors i sindicats i la solució aportada pel Govern.


1. El registre horari s´aplica a tots els treballadors, independentment de la jornada que realitzin, del sector i empresa a què pertanyin.

Tots els treballadors, independentment de la seva jornada, sector o empresa de registrar la seva hora d´entrada i sortida inclosos els treballadors mòbils que realitzen la seva jornada fora del centre de treball (transportistes o comercials). No obstant això, s´estableixen les següents excepcions:

– Personal d´alta direcció que no estarà obligat a registrar la seva jornada de treball.

– Personal de comandaments intermedis que tenen pactat amb l´empresa un règim de lliure disposició de l´empresa que estaran obligats a registrar la seva jornada i que l´excés que realitzin s´entendrà compensat per la seva retribució.

– Treballadors que compten amb un règim específic o particular com els treballadors a temps parcial que ja estaven obligats a registrar la seva jornada, treballadors de la marina mercant i aquells que realitzin serveis d´interoperabilitat transfronterera en el transport ferroviari.

– Els treballadors autònoms i els socis de cooperatives.

– Els treballadors que tenen reconegudes mesures de conciliació i realitzen variacions de jornada per compensar aquells dies que es fan excés de jornada per aquells que es realitza una jornada inferior, s´entendrà que la seva jornada és a nivell mensual.

– Els treballadors que realitzen teletreball registraran la seva jornada laboral mitjançant mitjans telemàtics o similars.

2. L´obligació de registre de la jornada de treball dels treballadors correspon a l´empresa.

L´empresa ha de ser la que posi a disposició dels treballadors els mitjans perquè aquests registrin la seva jornada laboral. I, en el cas d´empreses de treball temporal ho haurà de fer l´empresa usuària i si es tracta de subcontractació, ho ha de fer l´empresa subcontractista.

3. El temps de treball efectiu és el comprès entre l´hora d´entrada i sortida del treballador.

Es considera temps efectiu de treball el comprès entre l´hora d´entrada i sortida, recomanant comptabilitzar de manera independent pauses obligatòries o voluntàries a efecte que no es considerin temps efectiu de treball.

En el cas de treballadors que realitzen la seva jornada fora del centre de treball, han de registrar la seva jornada de treball efectiu sense tenir en compte el temps de posada a disposició de l´empresa que es compensarà amb dietes.

4. L´empresa posarà a disposició dels treballadors els mitjans per complir amb el registre de la jornada.

L´empresa, unilateralment o per acord entre l´organització i els treballadors, triarà el sistema de control horari que és lliure sempre que garanteixi el correcte registre de la jornada de treball dels treballadors. Pot ser des de sistemes en suport paper o telemàtic com aplicacions informàtiques, documents en paper, targetes, etc.

L´empresa ha de posar a disposició dels treballadors aquests registres diaris i guardar-los durant quatre anys havent exhibir a la Inspecció de Treball en cas d´inspecció.


5. Les hores extraordinàries s´han de comptabilitzar i retribuir als treballadors.

Les empreses a més d´estar obligades a registrar la jornada diària, han de registrar la realització d´hores extres que han de ser retribuïdes lliurant al treballador el rebut corresponent.

Les empreses que no compleixin amb aquestes obligacions podrien enfrontar-se a dos diferents tipus de sancions:

– Sanció lleu d´entre 60 i 625 euros quan l´empresa no lliuri els registres de jornada als treballadors o no informar d´això.

– Sanció greu d´entre els 625 i 6.250 euros quan s´adverteixin irregularitats en els horaris o no retribueixin les hores extres dels empleats.

No obstant això, el Ministeri de Treball ha anunciat que aquelles empreses que no tinguin operatiu un sistema de registre de la jornada dels treballadors i que siguin objecte d´Inspecció podrien no ser sancionats sempre que demostrin que estan negociant amb els representants dels treballadors la implantació d´un sistema que garanteixi el control d´horaris. Per a això, la Inspecció els donarà un termini d´un o dos mesos per a la implantació d´aquest sistema.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!