Skip to content

Prestacions per a Autònoms introduïdes pel RD 30/2020 de 30 de setembre.

El Govern ha aprovat la pròrroga fins el 31 de gener de 2021 de l´actual prestació extraordinària per cessament d´activitat, que serà compatible amb l´activitat i estarà també dirigida a treballadors autònoms de temporada, així com la creació d´una nova prestació extraordinària per suspensió de l´activitat.

Així ve regulat en el Reial Decret – Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l´ocupació, que també regula la nova pròrroga dels ERTES.

PRÒRROGA DE L´ACTUAL PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D´ACTIVITAT

L´actual prestació extraordinària per cessament d´activitat es prorrogarà fins al pròxim 31 de gener de 2021, sent compatible amb l´activitat, sempre que, durant l´últim trimestre de 2020, es compleixin els requisits següents:

– Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període de 2019.

– No superar uns rendiments nets de 5.818,5 euros (1,75 vegades el SMI) en el període octubre – desembre de aquest any.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets de el quart trimestre, i no podrà excedir de 1.939,58 euros mensuals.

Els que compleixin aquests requisits podran seguir gaudint de l´actual prestació extraordinària per cessament d´activitat per a treballadors autònoms o sol·licitar-la.

Així mateix, també la poden sol·licitar aquells treballadors autònoms en situació de pluriactivitat, sempre que els ingressos procedents de la seva activitat com a autònoms, no superin 2,5 vegades el SMI (2.320 euros mensuals). De la mateixa manera, també podran accedir-hi els autònoms que es beneficiïn de la Tarifa Plana i que tinguin cotitzat menys d´un any (abans no podien).

Amb aquesta nova pròrroga, els autònoms cobraran el 50% de la seva base de cotització (abans cobraven el 70%) i inclou l´exoneració de les quotes.

Un cop sol·licitada, la prestació començarà a meritar amb efectes d´1 d´octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d´octubre. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud.

Els treballadors autònoms que, per no complir els requisits, no puguin accedir a aquesta prestació, podran sol·licitar una prestació per reducció d´ingressos, sempre que els seus ingressos en l´últim trimestre de 2019 no superin el SMI. La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització i igualment estarà exonerat d´abonar les quotes i li computarà com a cotitzat.

Compatibilitat amb el treball per compte d´altri

La prestació de cessament d´activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d´altri, sent les condicions aplicables en aquest supòsit les següents:

– Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d´altri no pot superar 2,2 vegades el SMI.

– Els ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 vegades l´import de l´salari mínim interprofessional.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l´activitat.

Juntament amb la sol·licitud s´ha d´aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben com a conseqüència de la feina per compte d´altri, sense perjudici de l´obligació que assisteix de presentar un certificat d´empresa.

Autònoms de temporada

Els treballadors autònoms de temporada podran seguir gaudint de la prestació extraordinària per cessament d´activitat, sempre que compleixin els requisits següents:

– Hagin cotitzat un mínim de quatre mesos entre els mesos de juny i desembre de 2018 i 2019.

– No superen els 23.275 euros d´ingressos durant 2020.

– No hagin desenvolupat activitat ni hagin estat donats d´alta o assimilat a l´alta de l´1 de març a el 31 de maig de 2020.

Amb aquesta prestació, els autònoms de temporada cobraran el 70% de la seva base de cotització i tindran exoneració de quotes.

NOVA PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L´ACTIVITAT PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

A partir d´l´1 d´octubre de 2020, els treballadors autònoms que, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d´una resolució adoptada per l´autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus Covid19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d´activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que s´estableixen a continuació.

La nova prestació per suspensió temporal de l´activitat per a treballadors autònoms es podrà gaudir des del dia següent a l´adopció de la mesura de tancament de l´activitat fins a l´últim dia del mes següent en què s´acordi l´aixecament de la mateixa.

Podran sol·licitar aquesta prestació els treballadors autònoms que reuneixin els següents requisits:

– Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) a l´almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d´activitat.

– Trobar-a l´corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l´activitat no es complís aquest requisit, l´òrgan gestor convidarà a el pagament a l´treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

Import de la prestació

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l´activitat desenvolupada. S´incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d´una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

No obstant, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d´activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà de l´40%, i no és aplicable la previsió contemplada en l´apartat anterior per a famílies nombroses.

Durant el temps que romangui l´activitat suspesa es mantindrà l´alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l´obligació de cotitzar. L´exoneració de l´ingrés de les quotes s´estendrà des del primer dia del mes en què s´adopta la mesura de tancament d´activitat fins a l´últim dia del mes següent a què s´aixequi aquesta mesura.

La prestació serà incompatible amb la percepció d´una retribució pel desenvolupament d´un treball per compte d´altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d´altri siguin inferiors a 1,25 vegades l´import de l´SMI; amb l´exercici d´una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat el activitat s´hagi vist afectada pel tancament; així com amb la percepció d´una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l´exercici de l´activitat que desenvolupava.

CONTROL I REVISIÓ DE LES PRESTACIONS CONCEDIDES

A partir d´l´1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Per a això les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, recollissin de el Ministeri d´Hisenda les dades tributàries corresponents a l´any 2020 dels treballadors autònoms.

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d´aportar a la mútua col·laboradora:

– Còpia de el model 390 de declaració resum anual IVA de l´any 2020.

– Còpia de el model 130 corresponent a l´autoliquidació en pagament fraccionat de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l´any 2020.

– Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d´empreses on constin les retribucions percebudes per compte aliè.

– Els treballadors autònoms que tributen en l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d´aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!