Skip to content

Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2018. Novetats Laborals.

El passat 4 de juliol es va publicar la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a 2018, que ha incorporat algunes novetats legislatives en matèria laboral i de la Seguretat Social. A continuació destaquem les més rellevants.

Ampliació de la prestació per paternitat

En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d´adopció o acolliment, el treballador té dret a la suspensió del contracte per paternitat durant 5 setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d´adopció o acolliments múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Bases de cotització del Règim General

El tipus màxim de cotització en tots els règims de la Seguretat Social queda fixat en 3.803,70 € mensuals. El límit mínim és de 963,26 € mensuals.

Cotitzacions dels autònoms

Per als treballadors autònoms, s´incrementen les quotes mínimes i màximes. La base màxima de cotització s´estableix en 3.803,70 € i la base mínima en 932,70 € mensuals.

Per a aquells autònoms amb treballadors a càrrec, autònoms societaris o societats laborals familiars, la base mínima de cotització es manté en 1.199,10 € sempre que es donin les següents circumstàncies:

• Que en algun moment de l´any 2017 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d´altri igual o superior a 10.

• Que exerceixin funcions de direcció i gerència que comporti l´exercici del càrrec de conseller o administrador.

• Que siguin socis treballadors de les societats laborals familiars, llevat dels que causin alta inicial en el mateix durant els dotze primers mesos de la seva activitat, des de la data d´alta.


Contractes de formació i aprenentatge

S´incentiva la conversió en indefinits ia jornada completa dels contractes per a la formació i l´aprenentatge, de manera que les empreses, inclosos autònoms, que transformin en indefinits aquests contractes tindran dret a una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes de la Seguretat Social de 250 € mensuals durant 3 anys.

Increment de les pensions

S´incrementa el percentatge aplicable a la base reguladora d´algunes pensions, com la de viduïtat, en determinats supòsits.

• El percentatge aplicable a la base reguladora de les pensions de viduïtat per a pensionistes amb 65 anys o més que no percebin una altra pensió pública passarà del 52% al 56%, a partir de l´1 d´agost. Aquest increment arribarà al 60% l´1 de gener de el 2019.
 
• La quantia de les pensions màximes s´incrementa en un 1,35% addicional al 0,25% ia incrementat el passat mes de gener, quedant fixada per 2018 en 2.614,95 € bruts al mes per 14 pagues.
 
• Les pensions mínimes i les pensions no contributives s´incrementen en un 3%.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!