Blog

This is the default subtitle

Pla MOVES. Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible.

Pla MOVES. Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible.

Els treballadors autònoms que vagin a comprar un vehicle podran accedir a ajudes de fins a 15.000 euros. Així és com es contempla en el Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres, en el qual es regulen les bases del Programa d´Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible, també denominat MOVES.

El programa MOVES disposa d´un total de 45 milions per a permetre la compra de vehicles alternatius, la creació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que es desenvolupin sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i es puguin crear plans de transport a centres de treball.

En el cas que l´autònom estigui pensant en comprar vehicles, els ajuts oscil·len entre els de 700 euros per a motos elèctriques i els 15.000 euros per a la compra de camions i autobusos amb propulsió alternativa. Els ajuts per a la compra de vehicles lleugers elèctrics se situen al voltant dels 5.000 euros.

Beneficiaris del Programa Moves.

Per a les Actuacions 1 i 2 definides en l´annex I d´aquest RD.

a) Els professionals autònoms, en aquest cas hauran d´estar donats d´alta en el cens d´empresaris, professionals i retenidors.

b) Les persones físiques majors d´edat residents a Espanya no incloses en l´anterior apartat.

c) Les comunitats de propietaris.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, l´número d´identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

Per a les actuacions 3 i 4 de l´annex I:

Podran ser destinataris últims de les ajudes tots els enumerats per a les actuacions 1 i 2 a excepció dels identificats en els apartats b) ic) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

Per a l´actuació definida en l´annex I com actuació 1, relativa a l´adquisició de vehicles d´energies alternatives, no podran ser destinataris últims de les ajudes els concessionaris o punts de venda l´epígraf de la secció primera de les tarifes de l´Impost sobre Activitats Econòmiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sigui el 615.1 o el 654.1.

Tampoc podran accedir a aquests ajuts les empreses que es trobin en situació de crisi, d´acord amb la definició que a aquests efectes es realitza en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d´ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Obligacions dels destinataris dels ajuts.

Per accedir a l´ajuda regulada en aquest Reial decret és necessari el compliment de les obligacions previstes en l´article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com presentar la documentació exigida en l´annex II i tota aquella que figuri en les convocatòries de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

Actuacions subvencionables.

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de complir els requisits que s´estableixen a l´annex I:

Actuació 1: Adquisició de vehicles d´energies alternatives, sent obligatori el desballestament d´un vehicle M1 de més de deu anys o d´un vehicle N1 de més de set anys per a les adquisicions de vehicles nous M1 o N1.

Actuació 2: Implantació d´infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques

Actuació 4: Implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina en empreses.

Quantia de les ajudes.

1. La quantia de les ajudes s´inclou a l´annex III d´aquest Reial decret per a cadascuna de les actuacions subvencionables.

2. Aquests ajuts estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d´ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Regles núm. 68 i 78 DTN).

3.
S´estableix un límit de quantia de l´ajut per projecte i per destinatari últim de les ajudes a l´annex III, per a cada tipus d´actuació que es defineix a l´annex I.


Règim de concessió.

Aquests ajuts es concediran de forma directa, d´acord amb els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i al capítol III del títol I del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

A més, les ajudes concedides, hauran de complir aquells requisits que la normativa de les pròpies comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla s´estableixin, segons el territori en el qual s´apliquin.

Aquests ajuts un cop distribuït entre elles el pressupost establert per aquest RD entre les comunitats autònomes es podrà ampliar per aquestes si existís disponibilitat pressupostària per a aquesta mateixa finalitat.

Vigència del programa

Aquest programa d´ajuts entrarà en vigor des del dia següent al de la publicació d´aquest Reial decret en el «Butlletí Oficial de l´Estat», justificat en la necessitat d´aplicar els corresponents crèdits pressupostaris. Les sol·licituds d´ajuda es podran cursar a partir del moment en què les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla indiquin en les respectives convocatòries, en la forma que en elles s´estableixi, fins a la conclusió de la seva vigència, la qual cosa succeirà quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

a)
Que, d´acord amb les sol·licituds rebudes, s´esgoti el pressupost disponible.

b)
Que s´arribi a 31 de desembre de 2019, data de tancament del programa.

c) A la finalització de l´expressat termini de vigència no seran admeses més sol·licituds.