Skip to content

Novetats laborals per al 2019 que has de conèixer.

Divendres passat (28 de desembre), el Consell de Ministres va aprovar una important bateria de mesures en matèria laboral. El dissabte, 29 de desembre es va publicar al BOE sota el nom de RD-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d´ocupació. Expliquem les principals mesures que incorpora (en vigor des d´ahir, 1 de genièr de 2019, llevat d´algunes excepcions):

1. Fixació de nou S.M.I.

S´estableix una pujada del Salari Mínim Inter professional per 2019 del 22,3%, fixant el nou salari mínim durant 2019 en 900,00 € / bruts per 14 pagues, és a dir, 12.600,00 € anuals.

Per aquest motiu, han de ser modificats els salaris inferiors en còmput anual a aquesta quantitat, ja que qualsevol treballador a jornada completa ha de cobrar com a mínim aquest salari. Fins l´any passat, el salari mínim ascendia 735´90 € / mes per 14 pagues (10.302,60 €).

2. Derogació d´incentius i contractes vinculats a la taxa d´atur del 15%.

L´únic contracte bonificat que es manté és el contracte per a la formació i l´aprenentatge només amb joves de fins a 24 anys, que permet aplicar una reducció del 100% a les Assegurances Socials

A més, es deroguen expressament:

– El contracte indefinit de suport als emprenedors (que permetia un any de període de prova).

– Contractes de formació i aprenentatge formalitzats amb persones entre 25 i 30 anys.

– Els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.

– La contractació indefinida d´un jove per microempreses i empresaris autònoms.

– Els incentius a la contractació en nous projectes d´emprenedoria jove.

– El Contracte a la primera ocupació jove.

– Incentius als contractes en pràctiques.

3. Bases i tipus de cotització per a 2019.

S´estableix, per al règim general, un límit màxim de la base de cotització de 4.070,10 € mensuals, fet que suposa un increment del 7% respecte a l´any 2018.

4. Recàrrec en els contractes temporals.

Els contractes de durada inferior o igual a 5 dies, es penalitzen amb un recàrrec a la seguretat social del 40%.

5. Alta a la Seguretat Social en cas de pràctiques (encara que no siguin remunerades)

S´estableix expressament que la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l´empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, ha de determinar la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Aquesta mesura no ha entrat encara en vigor, ja que el RD-Llei estableix que s´aplicarà als alumnes la participació en programes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques, de caràcter no remunerat, comenci a partir del dia primer del mes següent al de l´entrada en vigor de la norma reglamentària de desenvolupament que ha d´efectuar-al voltant d´aquesta mesura. En aquest sentit, es determina que el Govern, en el termini de tres mesos a partir de l´entrada en vigor d´aquest Reial decret llei, procedirà a desenvolupar el que preveu aquesta disposició i a adequar a la mateixa les normes reglamentàries sobre la matèria. Per tant, caldrà esperar que es produeixi el desplegament reglamentari.

6. Vigència indefinida del Subsidi Extraordinari per Atur (SED).

S´elimina la temporalitat d´aquest subsidi i es prorroga indefinidament i es desvincula de la taxa d´atur. Al 2019 el subsidi és de 430,27 € / mes.

7. Autònoms.

La principal novetat és l´obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comunes (malaltia comuna i accident no laboral) i professionals (s´accidentin de treball i malaltia professional), cessament d´activitat (que duplica la seva durada de 12 a 24 mesos) i formació i prevenció.

Pel que fa a les aportacions a la seguretat social dels autònoms s´estableix un increment del 1,25% a la base mínima de cotització per al 2019, que es fixa el 944,40 €, resultant una quota mínima a pagar de 283,30 € / mes.

La tarifa plana (import mínim) passa a 60 € / mes (incloent-hi la prestació per baixa d´accident laboral o malaltia professional) durant els 12 primers mesos; es mantenen les

Les mares autònomes que es reincorporen al seu treball després de la baixa de maternitat, podran optar a la tarifa plana sense parar prèviament en l´activitat.

8. Tornen les clàusules de jubilació forçosa

Es modifica la disposició addicional desena del text refós de la Llei de l´Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre, que queda redactada en els termes següents:

Els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l´extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l´edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els requisits següents:

– El treballador afectat per l´extinció del contracte de treball ha de complir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.

– La mesura ha de vincular-se a objectius coherents de política d´ocupació expressats en el conveni col·lectiu, com ara la millora de l´estabilitat en l´ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualssevol altres dirigides a afavorir la qualitat de l´ocupació.

9. Es suspèn el sistema de reducció de cotitzacions per disminuir la sinistralitat

S´estableix la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que preveu el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l´any 2019.

Segons s´estableix en el text del RD-Llei aquesta suspensió s´estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de l´esmentat Reial decret, que haurà de produir-se al llarg de l´any 2019.

10. Processos d´incapacitat temporal

Entorn de la incapacitat temporal i permanent s´estableixen diverses modificacions. Entre elles, l´art. 170.1 de la LGSS es modifica i passa a tenir la redacció següent:

Fins al compliment del termini de durada de 365 dies dels processos d´incapacitat temporal, l´Institut Nacional de la Seguretat Social exercirà, a través dels inspectors mèdics adscrits a aquesta entitat, les mateixes competències que la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social o òrgan equivalent del respectiu servei públic de salut, per emetre una alta mèdica a tots els efectes, així com per a considerar que hi ha recaiguda en un mateix procés, quan es produeixin les mateixes circumstàncies que es recullen en l´últim paràgraf de l´apartat 2 de l´article 169.

Quan l´alta hagi estat expedida per l´Institut Nacional de la Seguretat Social, aquest serà l´únic competent, a través dels seus propis inspectors mèdics, per emetre una nova baixa mèdica produïda per la mateixa o similar patologia en els 180 següents a la citada alta mèdica.

11. Es deroga l´ajuda econòmica d´acompanyament als joves del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Es deroga aquest ajut. No obstant això, s´estableix que les persones que abans d´entrar en vigor el RD-Llei (és a dir, abans d´1 de gener de al 2019) 9 tinguessin la condició de beneficiaris de l´ajuda econòmica d´acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l´aprenentatge, regulada en la disposició addicional 10020 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l´Estat per a l´any 2018, i els que l´han sol·licitat, abans de aquesta data i tinguessin dret a obtenir-la per reunir tots els requisits exigits en el moment de la sol·licitud, podran percebre l´ajut fins a la finalització del contracte al qual està vinculada la seva concessió.

Igualment, podran percebre l´ajut fins a la finalització del contracte al qual està vinculada la seva concessió, les persones que abans de l´entrada en vigor d´aquest Reial decret llei hagin subscrit un contracte per a la formació i l´aprenentatge que de dret a l´obtenció de la ajuda, i, reunint els requisits necessaris, la sol·licitin a partir de l´entrada en vigor d´aquesta norma (1 de gener de al 2019).

Si l´ajut se sol·licita transcorregut el termini màxim dels quinze dies hàbils següents al de l´inici del contracte, els efectes econòmics es produiran a partir del dia següent al de la sol·licitud i la durada de l´ajuda econòmica es reduirà en tants dies com hi hagi entre la data en què hagués tingut lloc la seva percepció d´haver-se efectuat la sol·licitud en temps i forma i aquella en què efectivament s´hagués realitzat, ambdós inclosos.

12. Falsos autònoms. S´afegeix un nou tipus d´infracció

Comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte d´altri malgrat que continuïn la mateixa activitat laboral o mantinguin idèntica prestació de serveis, servint-se d´una alta indeguda en un règim de treballadors per compte propi. A aquests efectes es considerarà una infracció per cada un dels treballadors afectats. »

2. Es modifica l´article 40.1.e) .1 de la LLISOS en els següents termes:

e) Les infraccions assenyalades en els articles 22.2, 22.7 a), 22.16 i 23.1.a) se sancionaran:

La infracció greu dels articles 22.2, 22.7 a) i 22.16 es sancionarà amb la multa següent: en el seu grau mínim, de 3.126 a 6.250 euros; en el grau mitjà, de 6.251 a 8.000 euros i, en el seu grau màxim, de 8.001 a 10.000 euros.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!