Blog

This is the default subtitle

Novetats fiscals de 2019 per a la teva empresa.

Novetats fiscals de 2019 per a la teva empresa.

El Govern ha aprovat el Reial Decret – Llei 27/2018 amb una sèrie de mesures fiscals que afecten a l´IRPF, IVA, Impost sobre Societats, Impost sobre el Patrimoni i als valors d´actualització cadastrals afectant a empreses, professionals i particulars.

Novetats fiscals en matèria d´IRPF

1. Es prorroga per a l´exercici 2019 els límits excloents per a l´aplicació del mètode d´estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l´àmbit d´aplicació d´aquest mètode sent els límits per a tributar per aquest mètode en 250.000 euros i 125.000 euros.

2. Es fixa un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions en els règims d´estimació objectiva de l´IRPF i en els règims simplificats i d´agricultura, ramaderia i pesca. Així el termini serà d´un mes a partir del dia següent a la data de publicació en el BOE d´aquest Reial decret llei.

3. Les prestacions públiques per maternitat o paternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de tributar en IRPF.

4. Increment de la deducció per maternitat quan el contribuent hagi satisfet despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en llars d´infants o centres d´educació infantil autoritzats.

5. Nous límits excloents de l´obligació de declarar per als perceptors de rendiments del treball de fins a 14.000 euros.

6. Nous límits quantitatius excloents de l´obligació de retenir.

7. Increment de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla que ascendeix a un 60%.

8. Supressió de l´obligació de portar llibres registres als contribuents que portin la comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.

Novetats fiscals en matèria d´IVA

1. Es prorroguen els límits per a l´aplicació del règim simplificat i el règim especial d´agricultura, ramaderia i pesca. Així, els límits excloents generals del règim de mòduls 2019 seran els següents:

– Que el volum d´ingressos en l´any anterior per al conjunt d´activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, superi els 250.000 euros.
– Que el volum d´ingressos en l´any anterior per al conjunt d´activitats agrícoles, ramaderes i forestals superi els 250.000 euros anuals de volum d´ingressos.
– Que el volum de compres en béns i serveis en l´exercici anterior superi els 250.000 euros anuals per al conjunt de totes les activitats econòmiques desenvolupades.

2. El règim fiscal aplicable a la final de la Lliga de Campions 2019 i UEFA EURO 2020 serà el de l´IVA.

Novetats fiscals en matèria d´Impost sobre Societats

Integració en la base imposable dels ajustos comptables per la primera aplicació de la Circular 4/2017 del Banc d´Espanya a entitats de crèdit, sobre normes d´informació financera pública i reservada i models d´estats financers.

Novetats fiscals en matèria d´Impost sobre Patrimoni

Bonificació del 100% als subjectes passius per obligació personal o real de contribuir.


MODIFICACIONS DE LES ACTUACIONS I ELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ


Declaració anual d´operacions amb terceres persones

La declaració informativa d´operacions amb tercers realitzades durant l´exercici de 2018 es continuarà presentant al febrer.

Noves obligacions fiscals d´informació

– Declaració informativa trimestral de la cessió d´ús d´habitatges amb finalitats turístiques (model 179). Des del gener, les entitats intermediàries entre propietari i inquilí d´habitatges vacacionals estaran obligades a presentar la declaració informativa de forma trimestral.

Ara bé, durant aquest mes de gener de 2019, caldrà presentar tota la informació relativa a l´exercici 2018.

– Declaració informativa per despeses en llars d´infants o centres d´educació infantil autoritzats (model 233). Les llars d´infants o centres d´educació infantil autoritzats estan obligats a presentar aquest model que permetrà a les mares treballadores amb fills menors de 3 anys inscrits guarderia desgravar fins a 1.000 euros addicionals a l´import de la deducció per maternitat.

Transaccions amb el Regne Unit

La possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea el proper 29 de març de 2019, el conegut com a ´brexit´, implicaria que les operacions realitzades amb les illes britàniques deixessin de tenir la consideració d´operacions intracomunitàries, passant a ser considerades com exportacions o importacions, generant-se així totes les obligacions duaneres corresponents.

És per això que l´Agència Tributària està enviant una comunicació a tots aquells contribuents amb relacions especials amb el Regne Unit on informen sobre la situació en què quedarien les mateixes.