Blog

This is the default subtitle

Novetats de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia de Drets Digitals.

Novetats de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia de Drets Digitals.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és d´obligatori compliment des del 25 de maig d´aquest mateix any. Es tracta de la normativa europea sobre protecció de dades personals que afecta, entre d´altres, a pimes i autònoms.

I, encara que el RGPD obliga tots els països membre de la Unió Europea, quedava pendent que cada país escometés l´aprovació de legislació pròpia sobre aquest tema per donar-li a causa compliment.

Ja ha estat aprovada en Congrés dels Diputats la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia de Drets Digitals (LOPD). Relatiu a les protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals ia la lliure circulació dels mateixos i, per tant, substituir l´actual Llei Orgànica 15/1999.

La nova Llei introdueix certes especificacions respecte a l´RGPD

– Delegat de Protecció de Dades. S´amplia el catàleg de responsables i encarregats que tindran l´obligació de designar un DPO. Incloent a les federacions esportives quan tractin dades de menors, i pel que fa als centres sanitaris, exceptua als professionals que exerceixin la seva activitat a títol individual.

– Consentiment. Estableix, igual que el RGPD, que haurà de constar de manera específica i inequívoca que el consentiment s´atorga per a totes les finalitats de tractament. L´edat mínima per donar el consentiment és de 14 anys.

– Transparència i deure d´informació. S´amplia a tots els suposades el sistema de dues capes, no només als obtinguts en xarxes de comunicació electròniques.

– Conservació de dades. En els sistemes de denúncies internes, habilita la conservació de les dades transcorreguts 3 mesos des de la seva introducció. A l´efecte de deixar evidència del funcionament del model de prevenció de delictes per la persona jurídica.

– Bloqueig de dades segons l´article 32. Consisteix en la identificació i reserva dels mateixos. Adoptant mesures tècniques i organitzatives, per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització. Excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, etc …

El més nou respecte a l´anterior llei és el títol X. Introduint 18 articles relatius als nous drets digitals i que no queda contemplat en el RGPD ni en l´anterior LOPD.

Garantia de Drets Digitals

– Els drets i llibertats associats a l´entorn d´Internet. Com la neutralitat de la Xarxa i l´accés universal.

– Garantia de la llibertat d´expressió i el dret a la rectificació d´informacions en mitjans de comunicació digitals.

– Els drets a la seguretat i educació digital.

– S´inclou el dret a l´oblit a recerques d´Internet i en serveis de xarxes socials.

– Dret a testament digital. Regula els quals podran accedir a continguts gestionats per prestadors de serveis de la societat de la informació sobre persones mortes.

– Dret a desconnexió digital. Amb la finalitat de garantir el respecte al temps de descans, permisos i vacances així com la intimitat personal i familiar del treballador.

– Garanteix el dret a la intimitat en l´ús de dispositius que facilita l´ocupador. Aquest podrà monitoritzar-a efectes de controlar l´ús per a complir les obligacions laborals.

Règim sancionador

A diferència del que passava en l´anterior LOPD, en el nou reglament es contemplaran dos tipus de sancions:

En primer lloc, aquelles que poden suposar sancions de fins a 10 milions d´euros o el 2% del volum de negoci total anual global de l´exercici financer anterior. Són aquelles que suposen un incompliment de les mesures de seguretat adequades o la no diligència a l´hora de tractar les dades personals.

En segon lloc, les sancions que poden arribar fins als 20 milions d´euros o el 4% de facturació global de l´exercici financer anterior. Aquelles que suposen vulneracions dels drets dels interessats o la realització de transferències internacionals a països no segurs sense les garanties adequades.