Skip to content

Noves mesures per a autònoms afectats pel Coronavirus. R D L 15/2020

L´objectiu d´el Reial decret llei 15/2020, de 21 d´abril, és el de “respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació d´aquesta situació excepcional, de seguir protegint i donant suport a el teixit productiu i social, de minimitzar l´impacte i de facilitar que l´activitat econòmica es recuperi quant comenci a remetre aquesta situació d´emergència de salut pública, s´aprova un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses ia els treballadors “segons resa en el text oficial. Amb la llei a la mà abordem les principals especificacions.

1. Moratòria de l´lloguer d´ús diferent a el de l´habitatge

Els dos primers articles de l´acabat de publicar Reial decret llei permeten als autònoms i pimes titulars d´un contracte de lloguer de l´immoble afecte a l´activitat una moratòria automàtica en el pagament durant el període d´estat d´alarma i les seves pròrrogues així com les mensualitats següents sense superar el límit de quatre mesos, sempre que l´arrendador sigui una empresa o entitat pública d´habitatge, o un gran forquilla.

L´ajornament, que sol·licitarà en el termini màxim d´un mes des del 23 d´abril, es realitzarà mitjançant el fraccionament de la les quotes en un termini de dos anys.

Ajornament de l´lloguer de petits arrendadors

En aquest cas, i també en el termini d´un mes, l´autònom o la pime poden sol·licitar l´ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que no hi hagi hagut ajornament o rebaixa previs mitjançant acord entre les parts.

La fiança podrà utilitzar per al pagament total o parcial d´una mensualitat; això sí, l´inquilí haurà de reposar-la en el termini d´un any.

2. Els autònoms sense Mútua ia si podran sol·licitar el cessament d´activitat

Els autònoms sense Mútua col·laboradora es veien abocats a sol·licitar la prestació amb el SEPE sense que aquest estigués preparat per a la recepció i gestió d´aquestes sol·licituds.

El Reial Decret insta aquests autònoms a l´elecció d´una Mútua col·laboradora per tramitar amb ella la prestació i que aquesta assumeixi la protecció i la responsabilitat de l´pagament de la prestació extraordinària. Per tant, s´haurà de realitzar sol·licitud davant una mútua col·laboradora amb efectes del primer dia del mes en què es causi el dret a la prestació extraordinària per cessament d´activitat.

3. Renúncia tàcita a el sistema de mòduls

La norma permet renunciar al termini de la presentació pagament fraccionat corresponent a el primer trimestre del l´exercici 2020 per determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d´acord amb el mètode d´estimació objectiva en l´exercici 2021. La renúncia excepcional es realitzarà presentant el model 130 de IRPF, corresponent a l´mètode d´estimació directa, en el termini de presentació habilitat per al primer trimestre.

Aquest canvi és temporal, és a dir, els autònoms hauran de revocar la renúncia a el règim de mòduls a durant el mes de desembre.

4. Autònoms que continuaran tributant per mòduls

Aquells treballadors autònoms en mòduls s´han de tenir en compte que els dies naturals en què hagués estat declarat l´estat d´alarma en aquest primer trimestre no van a computar com a dies de l´exercici de l´activitat per al càlcul de la quantitat a ingressar de l´pagament fraccionat . Aquest criteri també és aplicable per al règim especial simplificat d´IVA.

5. IVA a zero de productes sanitaris

Si ets autònom o pime fabricant o proveïdor de productes sanitaris hauràs de rebaixar a zero l´IVA de les factures quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. En aquesta cas, les factures estaran exemptes d´IVA.

6. Rescat dels plans de pensions dels autònoms

El Reial decret llei amplia les especificacions sobre el rescat de el pla de pensions disponible per als autònoms afectats pel COVID-19 que hagin cessat l´activitat. Aquest requisit s´ha d´acreditar mitjançant el certificat expedit per l´Agència Estatal de l´Administració Tributària o l´òrgan competent de la comunitat autònoma, si s´escau, sobre la base de la declaració de cessament d´activitat declarada per l´interessat.

L´import de l´rescat de el pla de pensions d´aquests autònoms que han cessat l´activitat estarà marcat pels ingressos nets que s´hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d´activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l´estat de alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració de la renda de 2019 i, si escau, el pagament fraccionat de l´IRPF i les autoliquidacions de l´IVA corresponents a l´últim trimestre.

L´interessat també ha d´aportar una declaració responsable que quantifiqui l´import mensual de reducció d´ingressos.

És a dir, fins al moment, l´última hora en matèria de mesures per a autònoms afectats pel Coronavirus.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!