Blog

This is the default subtitle

Noves mesures en l´àmbit d´ocupació i Seguretat Social.

Noves mesures en l´àmbit d´ocupació i Seguretat Social.

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents que prorroga la vigència d´algunes de les normes ja adoptades per pal·liar l´impacte econòmic causat pel COVID-19 i estableix altres noves per a diferents sectors.

Pròrroga de les mesures de flexibilització de l´ocupació agrària

El Reial Decret – Llei 13/2020, de 7 d´abril, pel qual s´adopten determinades mesures urgents en matèria d´ocupació agrària, permetia la contractació d´aturats, immigrants i joves estrangers per al sector agrari amb el ferm objectiu de posar fi a l´escassa mà d´obra i treballadors al camp, com a conseqüència de la crisi de l´Coronavirus i evitar així el desproveïment d´aliments.

Així mateix, els salaris percebuts per aquests treballs podrien ser compatibles amb prestacions per desocupació o per cessament d´activitat.

La vigència d´aquesta mesura era fins al 30 de juny de 2020 i amb el Reial Decret – Llei 19/2020 es prorroga aquesta mesura fins al 30 de setembre de 2020.

Per a això, les empreses i empresaris han de comunicar als serveis públics d´ocupació autonòmics, en el termini dels deu dies hàbils següents a la seva concertació, les contractacions la vigència del qual s´acordi prorrogar, indicant la nova data de finalització.

Baixa per contingència professional per a treballadors que presten serveis sanitaris i s´hagin contagis per COVID19

S´inclou dins de la baixa per contingència professional als treballadors que presten serveis en centres sanitaris o soci – sanitaris i que s´hagin contagiat per COVID-19. Fins al moment no era així, només s´estava considerant aquest motiu per a la resta de treballadors.

Això afectarà els contagis produïts fins a un mes després de la fi de l´Estat d´Alarma, havent d´aportar el corresponent comunicat d´accident de treball i en el cas de defunció, si aquest s´ha produït fins a cinc dies després de l´contagi, es considerarà accident de treball .

Novetats en matèria de presentació de l´Impost sobre Societats

El Reial Decret – Llei estableix una sèrie de modificacions i novetats en matèria de presentació de l´Impost sobre Societats per als contribuents que s´ajustin per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l´exercici al que disposen els articles 40 i 41del Reial Decret – Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l´impacte econòmic i social de l´COVID-19.

El termini de presentació per als contribuents que formulin i aprovin comptes anuals atenent l´article 40 i 41 de Reial Decret – Llei 8/2020 es manté fins al 25 de juliol de 2020. No obstant això, si a la finalització d´aquest últim termini, les comptes anuals no haguessin estat aprovades per l´òrgan corresponent, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles.

En el cas que l´autoliquidació de l´Impost que hagi de resultar d´acord amb els comptes anuals aprovats per l´òrgan corresponent sigui diferent de la presentada d´acord amb el que disposa l´apartat anterior, els contribuents han de presentar una nova autoliquidació amb termini fins al 30 de novembre de 2020.

Aquesta nova autoliquidació tindrà la consideració de complementari, si d´ella resultés una quantitat a ingressar superior o una quantitat per retornar inferior a la derivada de l´autoliquidació anterior efectuada. La quantitat a ingressar resultant meritarà interessos de demora.

En la resta de casos, la nova autoliquidació produirà efectes des de la seva presentació, sense que sigui aplicable el que disposa l´apartat 3 de l´article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en els articles 126 i següents de l´Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d´aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, ni es limitin les facultats de l´Administració per verificar o comprovar la primera i la nova autoliquidació.

En el cas de devolució de quantitats, s´aplicarà l´article 127 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l´Impost sobre Societats. A aquests efectes el termini dels 6 mesos es comptarà a partir de la finalització de l´termini establert a l´apartat anterior per a la presentació de la nova autoliquidació. Quan de la rectificació, en resulti una quantitat a retornar com a conseqüència d´un ingrés efectiu en l´autoliquidació anterior, es meriten interessos de demora sobre aquesta quantitat des del dia següent a la finalització de l´termini voluntari de declaració fins a la data en què s´ordeni el pagament de la devolució.

Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de verificació i comprovació per l´Administració, que practicarà, si escau, la liquidació que sigui procedent. En particular, no es derivarà cap efecte preclusiu de les rectificacions.

Pròrroga l´ajornament de deutes tributaris per a pimes i treballadors autònoms

El Reial Decret – Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s´adopten mesures urgents per a respondre a l´impacte econòmic de l´COVID-19, va establir un ajornament de deutes tributaris per a pimes i treballadors autònoms sempre que aquestes no superessin els 30.000 euros . Aquest ajornament era de 6 mesos, els tres primers mesos no portaven amb si interessos de demora.

El Govern, amb el Reial Decret 19/2020 ha ampliat en 30 dies més l´ajornament amb 30 dies més sense generar interessos de demora. D´aquesta manera, es podrà sol·licitar un ajornament de fins a 7 mesos amb 4 mesos sense interessos de demora.