Skip to content

Noves línies d´ajuda a pimes que impulsin I+D+I.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), ha llançat una línia d´ajuts per fomentar la inversió en I+D+I dins el Subprograma Estatal d´I+D+I Empresarial que forma part del Programa estatal de Lideratge Empresarial del Pla Estatal d´Investigació Científica i Tècnica i d´Innovació 2017 – 2020 amb ajudes a petites i mitjanes empreses de fins a 200.000 euros.

Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la inversió privada en I+D+I, enfortir les capacitats tecnològiques i d´innovació del teixit productiu i afavorir la generació de nous coneixements i tecnologies de caràcter disruptiu, nous usos de tecnologies ja existents així com activitats de recerca aplicada generadores de valor afegit per al teixit industrial.

Les línies d´ajudes estan dirigides a empreses que es trobin vàlidament constituïdes, que tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya i que siguin petites o mitjanes empreses amb menys de 250 treballadors i volum de negoci anual inferior a 53 milions d´euros o amb balanç anual inferior a 43 milions d´euros.

Els projectes que seran objecte d´ajuda han de enquadrar-se en alguna d´aquestes tipologies:

– Projectes d´I+D+I.

– Nous projectes empresarials de petites empreses innovadores que requereixin l´ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l´activitat investigadora i en els que l´estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

– Projectes d´I+D o estudis de viabilitat avaluats positivament en el marc de les convocatòries del Programa Marc de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Unió Europea Horitzó 2020, o en el programa que el substitueixi, i que no hagin obtingut finançament en aquest programa.

– Projectes d´I+D, que consisteixin en proves de concepte i estudis de viabilitat de tecnologies i innovacions de caràcter disruptiu, amb l´objectiu de contribuir a reduir el risc empresarial associat a aquestes tecnologies i accelerar el procés d´innovació gràcies al cribratge d´opcions tecnològiques reals al seu estadi més d´hora per progressar en el seu desenvolupament.

– Accions de dinamització, que tinguin com a objectiu impulsar, al llarg del període d´execució del Pla Estatal, aspectes que contribueixen a la consecució dels objectius del mateix. En particular, estan destinades a potenciar la internacionalització i obertura del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i les seves institucions.

Dins d´aquests projectes seran subvencionables les despeses directes d´execució com ara despeses de personal, els d´instrumental i material, els de recerca contractual i / o patents, despeses generals en material i subministraments o despeses d´informes així com despeses indirectes que seran calculats proporcionalment en base als costos directes o de personal.

La quantia de les ajudes mai podrà excedir dels 200.000 euros o 100.000 euros si són pimes del sector del transport per carretera i seran del 15% al 80% en funció de si és una petita, mitjana o gran empresa i també en funció del projecte a realitzar.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!