Blog

This is the default subtitle

Nova prestació per als autònoms que pateixin un accident laboral.

Nova prestació per als autònoms que pateixin un accident laboral.

L´acabat d´estrenar any 2020 ens porta un nou paquet d´ajudes per a l´autònom. Publicat al BOE, el 13 de desembre de 2019, conté una sèrie de prestacions per aquells treballadors per compte propi que hagin patit un accident laboral o malaltia professional.

En què consisteix la reserva assistència social?

Està destinada a cobrir situacions sobrevingudes d´especial necessitat com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional.

Algunes de les possibles prestacions que poguessin atorgar com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional, són relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l´adaptació de mitjans essencials i llocs de treball i podran ser implementades per les mútues col·laboradores de la Seguretat Social atenent a la seva disponibilitat pressupostària i a l´estat o situació de necessitat de beneficiari.

El primer pas perquè puguin ser beneficiaris d´elles és l´existència d´un informe de el personal sanitari de la mútua o els serveis socials que acreditin la situació de l´autònom.

A continuació et detallem tots els tipus d´ajuts disponibles:

Rehabilitació i recuperació

Ajuda per a costejar l´estada en un centre sanitari de llarga durada, les despeses vinculades a l´ingrés d´un treballador a un centre hospitalari, per compensar les despeses de trasllat, estada i dietes de l´treballador, de l´familiar acompanyant o de la persona que tingui cura a l´ treballador hospitalitzat com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional. També ajuda per a pròtesis i ajudes tècniques no reglades i per a tractaments mèdics o teràpies no reglades.

Reorientació professional i adaptació de el lloc de treball

Per sufragar a l´treballador les despeses ocasionades per la realització de cursos de formació professional orientats a millorar la seva formació oa facilitar la inserció sociolaboral dels treballadors en els supòsits de pèrdua de l´ocupació com a conseqüència de l´accident de treball o de la malaltia professional soferts, inclosa la concessió de beques durant el desenvolupament de la formació professional.

Per sufragar les despeses en què incorri el treballador autònom a l´suprimir barreres i adaptar el lloc en què desenvolupa la seva activitat, a les noves necessitats sorgides després de l´accident de treball o la malaltia professional.

Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària

Ajuda per a l´eliminació de barreres en l´habitatge habitual, per sufragar el cost que suposa l´adaptació de l´habitatge habitual i l´eliminació de barreres arquitectòniques per adequar l´habitatge a l´estat de l´treballador a conseqüència de l´accident de treball o malaltia professional.

Ajuda per a l´adaptació de vehicle per sufragar l´adaptació de el vehicle a l´estat físic de l´treballador, resultant de l´accident de treball o de la malaltia professional ocorreguts.

Comprendrà l´adaptació d´un vehicle propietat de l´treballador accidentat o de l´familiar, cònjuge o parella de fet, que convisqui amb ell, així com l´adaptació de vehicle de nova adquisició per a ús de l´treballador accidentat.

Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària, com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional que, en el moment de l´alta hospitalària o mèdica, necessitin serveis d´ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (per exemple: ajuda domiciliària, suport a les tasques de la llar, menjar a domicili, neteja personal, etc.), quan no existeixi un familiar o parella de fet, integrants de la unitat de convivència que estigui en condicions de poder prestar el suport domiciliari.

Ajuda per a l´accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació, per adquirir dispositius informàtics quan es trobin en situació d´incapacitat permanent com a conseqüència d´un accident de treball o malaltia professional, sempre que presentin limitacions sensorials o de mobilitat importants.

Altres prestacions

Complement a l´auxili per defunció, a l´drethavent de l´treballador mort com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional, que s´hagi fet càrrec de les despeses de sepeli.

Ajuda per a la formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa, a les persones que s´encarreguin de la cura dels treballadors en situació de gran invalidesa resultant de l´accident de treball o malaltia professional soferts, per a la realització de cursos de formació destinats a la seva cura i atenció, que tinguin la condició de beneficiari de conformitat amb els disposat en l´apartat segon d´aquesta resolució.

Ajuda per al manteniment de la possessió o gaudi de l´habitatge habitual, de pagament únic als treballadors per cobrir les despeses de lloguer o amortització de crèdits hipotecaris en els supòsits en què, com a conseqüència de l´accident de treball o malaltia professional, es produeixi la pèrdua de l´ocupació o una altra situació similar de vulnerabilitat, durant l´any següent a el fet causant.

Sobre podran ser beneficiaris?

Tant els treballadors com els seus drethavents podran accedir a el paquet de prestacions inclosos en la Reserva Assistència Social.

Entenent per aquests les persones que succeeixen en els seus drets a l´treballador mort, com a conseqüència de l´accident de treball o malaltia professional, inclosa la parella de fet el treballador i tot en els casos en què no tingui drets successoris de l´treballador mort, i ha de trobar-se tots ells en especial estat o situació de necessitat.

Podran ser subjectes beneficiaris de les prestacions complementàries:

– La persona treballadora, pels danys soferts com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional, encara amb posterioritat a la pèrdua de l´ocupació, sempre que quedi acreditat amb el corresponent informe mèdic que són conseqüència directa de l´accident de treball o de la malaltia professional.

– El cònjuge o la parella de fet el treballador i tot en els casos en què no tingui drets successoris de l´treballador mort i els fills de l´treballador accidentat. En ambdós supòsits, han de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

– En defecte dels anteriors: els néts; i, a falta d´ells, els pares. En ambdós supòsits, han de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

– Podrà ser beneficiari de la prestació d´auxili per defunció qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi fet front a les despeses de l´decés.