Skip to content

Nou pla contra l´abús de la contractació temporal i temps parcial.

Com va succeir a l´agost de 2018 dins de la primera fase per al desenvolupament del que disposa el Pla Director per un Treball Digne, la Inspecció de Treball es prepara per realitzar un nou enviament de cartes a empreses amb possibles situacions de frau, informant-los dels dades obtingudes, instant-los a revisar la seva situació, i advertint-los de la realització d´actuacions inspectores de comprovació en cas de no regularització (Es donarà un termini d´un mes).

Seguint la planificació d´actuacions inspectores tractades en el Pla Director, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha d´adoptar les següents mesures en l´àmbit dels plans de xoc:

Primera fase:

a) Detecció de situacions de possible frau, a través de l´eina de lluita contra el mateix, tant en matèria de contractació temporal com de treball a temps parcial.

b) Mitjançant missiva s´instarà a revisar la seva situació, i advertirà d´una possible actuació inspectora de comprovació en el cas que no regularitzin els treballadors.

c) Es concedirà un termini d´un mes per dur a terme aquesta revisió i regularització.

Segona fase:

a) Comprovació de les modificacions realitzades pels administrats a través de l´eina de Lluita contra el Frau.

b) Aquelles empreses que continuïn amb la situació inicial, o només l´hagin modificat parcialment, seran objecte d´una actuació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la comprovació de tals extrems, i adoptar les mesures que siguin preceptives.

Metodologia i Campanyes específiques

A través de l´eina de Lluita contra el Frau, realitzarà una tasca de detecció de possibles situacions de frau, tant en matèria de contractació temporal com de treball a temps parcial.

– Pla de xoc contra el frau en la contractació temporal fraudulenta

Objecte: Analitzar les dades disponibles sobre els contractes temporals que s´hagin pogut subscriure de forma fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada, i procedir a regularitzar els mateixos, i adoptar les mesures que siguin procedents.

El pla de xoc contra el frau en la contractació temporal creuarà les dades dels contractes temporals, amb les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social, perquè aflorin aquells contractes que s´hagin pogut subscriure de forma fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada, i es procedirà a regularitzar els mateixos. Amb aquesta mateixa finalitat, es realitza l´enviament massiu de cartes a les empreses.

En aquest camp, les actuacions contra el frau, dins el Pla Director per un Treball Digne, han incrementat el control respecte als becaris, els falsos autònoms, els riders (repartidors), les plataformes digitals i al comerç electrònic, amb la conversió a compte d´altri de més de 8.000 falsos autònoms, del total de més de 32.000 existents.

– Pla de xoc contra l´ús irregular de la contractació a temps parcial.

Objecte: Analitzar les dades disponibles dels contractes a temps parcial en què la jornada declarada en el contracte no es correspongui amb la realment realitzada, procedint en el seu cas a la regulació tant de la jornada com de la situació de seguretat social dels treballadors afectats.

Dins de la lluitar contra els abusos en la contractació a temps parcial, els excessos en jornades i hores extraordinàries no pagades ni compensades, es realitzaran actuacions de la ITSS sobre el control d´aquest tipus de contractes, impulsant la seva transformació en contractes a jornada completa quan les situacions irregulars es posin de manifest després d´examinar els registres de jornada, els contractes de treball dels treballadors (percentatge de jornada i distribució horària pactada), l´aparició de conceptes retributius genèrics o poc clars en les nòmines com ara complement, incentius , l´horari d´obertura del centre, el nombre de treballadors contractats, etc.

Què passa si rebo una d´aquestes cartes?

Un cop realitzada la notificació, l´empresa disposen d´un termini d´un mes per realitzar les comprovacions oportunes i regularitzar les situacions d´acord amb la realitat contractual. En el cas que passat el mes no s´hagin fet canvis, s´indica que es procedirà a realitzar les actuacions inspectores oportunes per comprovar la realitat de la situació.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!