Skip to content

Notificacions d´Hisenda durant les vacances. Sol·licitud de dies de cortesia.

Quan una empresa rep una notificació d´Hisenda a través de la bústia electrònica, disposa de deu dies per accedir-hi. Transcorregut el termini indicat, la notificació s´entén practicada.

Per tant, en el període de vacances s´ha de vigilar que pugui arribar alguna notificació i evitar que es passin els terminis per a recórrer.

A l´estiu, moltes empreses i contribuents tanquen per vacances, però l´Agència Tributària no tanca i durant aquest mes també pot enviar notificacions, que si no es contesten o no es coneixen a temps, poden ocasionar més d´un maldecap.

Els professionals autònoms i empreses poden triar 30 dies naturals cada any per no rebre notificacions de l´adreça electrònica habilitada (DEH). Aquesta entitat és l´encarregada de notificar per via electrònica els actes o resolucions de l´Agència Estatal d´Administració Tributària (AEAT).

Encara que en el cas del col·lectiu d´autònoms aquests enviaments són de caràcter voluntari, l´habilitació per a cada contribuent es porta a terme a través d´una bústia, mitjançant la qual té accés a aquestes notificacions.

L´Agència Tributària s´encarrega de notificar per carta als obligats a rebre comunicacions i notificacions electròniques, la seva inclusió d´ofici. E duu a terme l´assignació d´una DEH, que en els supòsits de noves altes en el cens d´obligats tributaris es podrà realitzar juntament amb la comunicació d´assignació del NIF definitiu.

Pel que fa als efectes de la notificació a la DEH, aquests es produeixen en el moment de l´accés al contingut de l´acte notificat. En el cas que no s´accedeix a la bústia, la notificació s´entén realitzada transcorreguts deu dies naturals des de la seva posada a disposició en aquesta adreça electrònica.

La mateixa normativa estableix, a més, que els autònoms i entitats obligades podran triar trenta dies sense rebre cap tipus de notificació. La intenció és que pugui habilitar un període de vacances a on no es doni per informada l´entitat, quan passin els deu dies reglamentaris. Dit d´una altra manera, que si la persona o persones responsables d´obrir les notificacions estan de vacances, no es passi el termini d´acció o resposta a aquestes notificacions enviades per l´Agència Tributària, i que poden estar relacionades amb inspeccions o requeriments especials sobre tributació i llibres de comptes.

Els dies de cortesia s´han de sol·licitar amb un mínim de set dies d´antelació al començament del període desitjat.

I si les notificacions són al meu domicili?

Quan Hisenda envia una notificació tributària al domicili del contribuent i aquest està absent, l´AEAT la considera notificada a tots els efectes, després del segon intent de lliurament. El problema que planteja aquest fet és que per quan el contribuent s´assabenti de la notificació, ja no es tingui termini per a recórrer i no pugui defensar-se.

El Tribunal Suprem s´ha pronunciat en una sentència amb data 13 maig de 2015. Tot i que el TS no treu validesa formal a les notificacions enviades al mes d´agost, si “pot no donar validesa a les notificacions realitzades en el mes d´agost i en el domicili de l´interessat quan en virtut de les circumstàncies concurrents arriba a la convicció que la notificació no ha arribat a coneixement de l´interessat “.

Quan el contribuent es trobi en aquesta situació, pot interposar una reclamació davant els tribunals economicoadministratius, argumentant i justificant que no era al seu domicili fiscal, no ha rebut la notificació i no ha conegut la seva existència, per poder realitzar les accions pertinents.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!