Blog

This is the default subtitle

Mesures alternatives a la contractació d’empleats amb discapacitació

Mesures alternatives

Si la seva empresa te més de 50 treballadors i no pot contractar a treballadors amb discapacitat, la seva empresa haurà d’adoptar alguna de les mesures alternatives recollides en el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat,  i que són les detallades a continuació:

  1. a) La signatura d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per al normal desenvolupament de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.

 

  1. b) La signatura d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

 

  1. c) Realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública l’objecte social de la qual sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de les persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a aquelles i, finalment, la seva integració al mercat de treball.

 

  1. d) La constitució d’un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un centre especial d’ocupació, d’acord amb l’establert en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

 

En els tres primers supòsits, l’import anual dels contractes haurà de ser, almenys, tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2 per 100.

 

(L’IPREM 2016 mensual, 532,51 euros. / L’IPREM 2016 anual, 6.390,13 euros)

 

En el cas 4, l’última mesura alternativa, l’import anual haurà de ser, almenys, 1,5 vegades l’IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.