Blog

This is the default subtitle

Línies de Finançament ICO 2019.

Línies de Finançament ICO 2019.

L´Institut de Crèdit Oficial (ICO) és un banc públic que depèn del Ministeri d´Economia i Empresa a través de la Secretaria d´Estat d´Economia i Suport a l´Empresa. Entre les seves diverses funcions, l´ICO es caracteritza per les seves línies de crèdit a autònoms i empreses. La seva Línia de Mediació com Banc Públic permet concedir finançament a autònoms i empreses a través d´entitats bancàries.

Definint-se en les seves pròpies paraules “L´ICO determina les dotacions de cada línia, la finalitat dels préstecs, els tipus d´interès i els terminis d´amortització i proveeix de fons a les entitats de crèdit. Aquestes s´encarreguen de l´anàlisi de les operacions, determinen les garanties a aportar, decideixen sobre la concessió del finançament i assumeixen el risc d´aquestes. “

El catàleg de Línies ICO 2019 es divideix en dos blocs fonamentals: productes per a finançar projectes a Espanya i productes destinats a recolzar el procés d´internacionalització i l´activitat exportadora de les empreses.

PROGRAMES DE FINANÇAMENT ICO PER A PROJECTES A ESPANYA

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2019

-Els autònoms i empreses poden finançar les seves activitats empresarials -tant projectes d´inversió com necessitats d´liquiditat- amb aquesta línia.

-Les operacions es poden formalitzar sota la modalitat de préstec, leasing, renting o de línia de crèdit.

-El import màxim per client és de fins a 12,5 milions d´euros, en una o diverses operacions.

-Una de les principals avantatges d´aquesta Línia són els seus llargs terminis d´amortització, d´1 a 20 anys, amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

-El client pot formalitzar la seva operació a tipus d´interès fix o variable. La cotització de la TAE màxima és quinzenal

Línia ICO Garantia SGR / SAECA 2019

En aquesta Línia l´ICO compta amb la col·laboració de les societats de garantia recíproca i SAECA. Les SGR són entitats financeres, sense ànim de lucre, la principal missió és facilitar a les petites i mitjanes empreses i als autònoms l´accés al crèdit i, millorar en termes generals, les seves condicions de finançament. Per aconseguir aquest objectiu avalen les seves operacions davant les entitats de crèdit.

Els autònoms i empreses que necessiten finançament per a un projecte viable, però que no tenen garanties suficients per obtenir un crèdit d´una entitat financera poden sol·licitar els avals que atorguen les SGR. Aquests avals recolzen les seves sol·licituds i augmenten les possibilitats d´accedir al préstec.

Per a projectes a Espanya oa l´exterior, els autònoms i empreses poden sol·licitar finançament per cobrir les seves activitats empresarials: tant projectes d´inversió com necessitats de liquiditat. L´import màxim per client s´estableix en 2 milions d´euros en una o diverses operacions.

Línia ICO Crèdit Comercial 2019

L´objectiu d´aquesta línia de finançament és facilitar liquiditat a les empreses i autònoms mitjançant la bestreta de l´import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional. També inclou la possibilitat d´accedir a prefinançament per cobrir els costos de producció i elaboració del bé o servei objecte de venda
L´import màxim per client i any concedit per l´ICO mitjançant aquesta línia de finançament és de fins al 100% de l´import de la factura, sempre que no se superi l´import màxim de 12,5 milions d´euros de saldo viu per client i any en una o diverses operacions.

PROGRAMES ICO PER FINANÇAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L´EMPRESA ESPANYOLA

L´ICO disposa d´un ampli catàleg de productes de finançament internacional per facilitar la sortida a l´exterior de l´empresa espanyola i donar suport a la internacionalització i exportació de l´empresa espanyola.

Línia ICO Internacional 2019

Aquesta línia posa a disposició de les empreses recursos financers per a desenvolupar projectes d´inversions fora del territori nacional i atendre les necessitats generals de l´activitat li, d´altra banda, afavoreix les exportacions de les empreses amb finançament a mitjà i llarg termini, tant a través del crèdit comprador com del crèdit subministrador, així com finançament complementari per a empreses. Per la seva doble finalitat aquesta línia es divideix en dos trams:

A) ICO Internacional 2019. Tram I. Inversió i Liquiditat

Finança projectes d´inversió a l´exterior i necessitats de liquiditat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, domiciliades a Espanya o amb domicili a l´estranger que compten almenys amb un 30% de capital d´empresa espanyola.

Què es pot finançar?

– Necessitats tecnològiques
– Inversions fora del territori nacional.
– Adquisició d´actius fixos, nous o de segona mà.
– Vehicles turismes i industrials.
– Adequació i reforma d´instal·lacions.
– Adquisició d´empreses.
– Creació d´empreses a l´estranger.
– Necessitats de liquiditat: despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

L´import màxim per client és fins a 12,5 milions d´euros o el seu contravalor en dòlars (USA) en una o diverses operacions.

La línia ofereix llargs terminis d´amortització que s´adapten a la necessitat de cada operació. En aquest tram, el termini d´amortització és d´1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

B) ICO Internacional 2019. Tram II. Exportadors Mitjà i llarg termini

Concessió de crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses.

Què es pot finançar?

– Crèdit Subministrador: finançament a empreses amb domicili social a Espanya per a la venda de béns o serveis, a empreses amb domicili social fora d´Espanya.

– Crèdit comprador: finançament a empreses amb domicili social fora d´Espanya, per a l´adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya, o empreses amb domicili social fora d´Espanya sempre que tinguin “interès espanyol”.

– Finançament complementari: finançament a l´empresa estrangera que adquireixi els béns o serveis espanyols, que no s´hagi cobert íntegrament amb un Crèdit Comprador.

L´import màxim per client és fins a 25 milions d´euros o el seu contravalor en dòlars (USA) en una o diverses operacions.
Els terminis d´amortització són llargs i s´adapten a la necessitat de cada operació. Les operacions poden formalitzar-se per un període de 2 a 12 anys, amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal, en funció dels terminis.

Línia ICO Exportadors 2019

Aquesta línia facilita finançament a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l´avançament de l´import de les factures procedents de la seva activitat exportadora o cobrir els costos de producció i elaboració dels béns objecte d´exportació.

L´import màxim per client és fins a 12,5 milions d´euros de saldo viu en una o diverses operacions. La modalitat de l´operació la acorden lliurement entre el client i l´entitat de crèdit, podent ser préstec, línia de crèdit, i en el cas de bestreta de factures descompte comercial, factoring, etc.