Skip to content

L´informe de vida laboral arriba a les empreses.

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), ha estès la Campanya anual de Vida Laboral, que ve remetent de forma habitual als treballadors, a les empreses. El nou informe de vida laboral d´Empresa, facilita a les entitats amb treballadors en alta, informació rellevant sobre la seva cotització a la Seguretat Social, sempre que hagin presentat totes les seves liquidacions de quotes, -durant l´any 2017-, mitjançant el Sistema de liquidació directa.

Objectiu de l´informe

La Tresoreria General de la Seguretat Social té com a objectiu facilitar a les empreses la informació més rellevant sobre la seva cotització a la Seguretat Social.

El Sistema de Liquidació Directa, que en l´actualitat utilitzen gairebé la totalitat de les empreses, a més de suposar un avenç en la simplificació de l´obligació de cotitzar, permet proporcionar més informació sobre les cotitzacions a la Seguretat Social, incidint en el detall dels imports i càlculs realitzats per a cada treballador, la qual cosa suposa una millora en la transparència del sistema.

A qui va dirigit l´informe

A empreses amb treballadors en alta en 2018, sempre que hagin presentat les seves liquidacions de quotes durant tot l´any 2018 mitjançant el Sistema de liquidació Directa.

Quina informació conté

– Inclou informació sobre la raó social o el número d´identificació fiscal associat al codi de compte de cotització principal que identifica l´empresa davant la Seguretat Social, en la data que s´indica en l´informe.

– Mostra el domicili social de l´empresa, correu electrònic i el número de Codi o codis de compte de cotització secundaris associats al codi de compte de cotització principal, en els quals figuren treballadors en alta sense incloure els del Sistema Especial d´Empleats de Llar.

– Conté dades agregades de caràcter econòmic relacionats amb les liquidacions de quotes a la Seguretat Social presentades per l´empresa mitjançant el Sistema de liquidació Directa a l´any 2017.

– Pel que fa a les liquidacions presentades es proporciona la informació relacionada amb el nombre de liquidacions presentades per l´empresa, distingint liquidacions ordinàries i liquidacions complementàries presentades dins el termini reglamentari d´ingrés.

– Pel que fa a les quotes calculades per la TGSS, detalla la informació referida a les quotes calculades per la Tresoreria General de la Seguretat Social d´acord amb la informació remesa per l´empresa i la que hi ha en aquesta entitat, distingint l´import corresponent a l´aportació de l´empresari ia la del treballador.

– Quant a la bases de cotització, conté l´import de les bases de cotització per contingències comunes, contingències professionals i per hores extraordinàries. Corresponen a les liquidacions presentades durant el període comprès entre gener i desembre de 2017.

– Sobre les deduccions i compensacions, informa sobre les deduccions (reduccions i bonificacions aplicades en les cotitzacions a la Seguretat Social), compensacions aplicades per situacions d´incapacitat temporal en règim de pagament delegat i bonificacions per la formació professional per a l´ocupació dels treballadors.

– També ofereix informació sobre els conceptes retributius abonats comunicats per l´empresa fins a la data de generació de l´informe corresponents als períodes de liquidació compresos entre desembre de 2016 i novembre de 2017. Es diferencia l´import d´aquells que es troben inclosos en el càlcul de la base de cotització dels que estan exclosos.

– Per a les quotes ingressades es mostren els imports ingressats per l´empresa en relació amb les liquidacions presentades l´any 2017 sempre que l´ingrés s´hagi realitzat en termini i per la totalitat de la liquidació, diferenciant la quantia corresponent a l´aportació a càrrec de l´empresa ia càrrec del treballador.

Accés a l´informe

Les empreses poden consultar o descarregar aquest informe a la seu electrònica de la Seguretat Social, dins de l´apartat Notificacions Telemàtiques, a través de l´opció Comunicacions Telemàtiques.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!