Skip to content

La seva empresa porta un registre de jornada diària?

 

Totes les empreses hauran d’instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d’existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada. Així ho ha manifestat l’Audiència Nacional en una sentència recent que té una especial repercussió per la càrrega (costos laborals i de gestió) imposada a les empreses.

Pel seu enorme interès i transcendència, volem informar-los que la recent sentència de 4 de desembre de 2015 dictada per la Sala Social de l’Audiència Nacional dóna resposta a la qüestió plantejada afirmativament i rotundament sobre l’obligatorietat per a les empreses de portar un registre de jornada diària.

 

El que diu l’Audiència Nacional

 

L’Audiència Nacional considera en dues sentències, de dates 4/12/2015 i 19/2/2016, que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) “a l’efecte del còmput d’hores extraordinàries” s’estén a tots els casos i no queda condicionada a la realització efectiva d’hores extres.

 

En realitat, l’exigència de portar un control diari de la jornada sempre ha estat en l’Estatut dels Treballadors, però vinculada al còmput de les hores extres. Així que, si els treballadors no feien hores extres, no semblava obligatori portar aquest control.

 

Atenció. L’Estatut dels Treballadors preveu l’obligació de registrar la jornada del treballador dia a dia, així com de lliurar una còpia del resum mensual juntament amb la nòmina del treballador, a l’efecte de computar les hores extraordinàries. No obstant això, els tribunals havien considerat que únicament era necessari aquest registre, i la seva informació tant als treballadors individualment com als representants legals d’aquests, en els casos en els quals efectivament es realitzessin hores extraordinàries. D’aquesta manera, no s’entenia com una obligació que afectés a tots els treballadors, sinó només en els casos en els quals es realitzessin hores extraordinàries.

 

Però l’Audiència Nacional entén que no es pot partir com a premissa per dur a terme el registre de jornada diària del fet que prèviament en l’empresa existeixi la realització d’hores extraordinàries, ja que l’Audiència Nacional argumenta que difícilment es podrà saber si s’han efectuat realment hores extraordinàries o no si no ha existit un control i registre de jornada diària previ, i per tant és impossible determinar si s’efectuen o no hores extraordinàries si no s’ha practicat el corresponent registre diari previ de jornada. D’aquesta manera es justifica el seu caràcter obligatori com a mesura de seguretat jurídica per possibilitar el control de la jornada dels treballadors individuals així com el que poden efectuar els representants legals d’aquests.

 

Atenció. Per trencar aquesta inèrcia i evitar que els treballadors quedin indefensos per poder demostrar si estan treballant més del que estipula el seu contracte o el conveni, ha sentenciat que totes les empreses han d’efectuar el registre diari de les jornades de cada treballador. Si no ho fan, estarien incomplint la llei.

 

Registre diari de jornada

 

És un registre diari de jornada, del que posteriorment es podrà inferir i controlar l’efectiva superació de la jornada ordinària. Es produeix d’aquesta manera un doble control o fiscalització:

 

  • Pels treballadors a títol individual i personal perquè l’empresa té l’obligació de lliurar mensualment els corresponents resums derivats dels registres diaris a cada treballador.

 

  • Per part de la representació legal dels treballadors que en exercici de les seves facultats d’informació i control té dret a rebre còpia dels registres diaris de jornada previstos en l’article 35.5 ET.

 

Atenció. El registre diari de jornada ha d’existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada.

 

En la seva empresa es controla?

 

En cas de confirmar-se aquesta doctrina, les empreses hauran d’implantar mecanismes per registrar diàriament la concreta jornada realitzada per cadascun dels treballadors en plantilla.

 

I no només pels qui presten serveis a temps parcial (que ja era obligatori fer-ho per poder controlar si feien hores complementàries), sinó absolutament per a tots els treballadors.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Una salutació cordial,

 

 

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!