Skip to content

La Inspecció de Treball publica el criteri tècnic per al control del Registre de Jornada.

El passat dia 10 de juny, la Inspecció de Treball i Seguretat Social va publicar el Criteri Tècnic que anava a seguir en la seva actuació inspectora enfront de les empreses, en tot el concernent al registre horari. Un Criteri Tècnic que era molt esperat per tots, ja que ve a establir les pautes que van a seguir els inspectors de Treball per determinar si les empreses compleixen o no la normativa en aquesta matèria.

El criteri tècnic 101/2019 comprèn una sèrie de punts, que vénen a confirmar el que estableix la guia de resolució de dubtes sobre l´obligació del registre horari dels treballadors que ja es va facilitar el mes passat, i que regirà els procediments d´inspecció que es realitzin a empreses. Analitzem cada un d´aquests punts perquè les empreses puguin evitar sancions per part de la Seguretat Social en cas de ser objecte d´inspecció.

Obligatorietat

El Reial Decret 8/2019 de 8 de març de mesures urgents de protecció social, i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball ja va establir que “l´empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d´incloure l´horari concret d´inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària “. Així, s´estableix que el registre horari és una obligació, no sent una opció per a l´empresari en cap cas.

Contingut

El registre de la jornada diària ha de comprendre l´hora d´inici i finalització de la mateixa fent-se una lectura de manera integral de manera que s´hagi de valorar si, al tancament de l´exercici, hi ha hagut excessos de jornada o no. És a dir, si hi ha hagut excessos de jornada en determinats mesos, però en altres mesos s´han compensat aquests excessos de jornada no es considera que hi ha hagut excés en la jornada, es valorarà a nivell anual.

Pel que fa a pauses durant l´horari laboral com els temps de l´esmorzar o altres, no s´exigeix que es comptabilitzin, però s´estableix que, si no computar com descansos, la Inspecció considera que tota la jornada és temps de treball no reflectint una imatge fidel de la realitat.

D´altra banda, també puntualitza que no es considerarà vàlid com a registre de la jornada l´exhibició de l´horari general ni del calendari laboral.

Obligatorietat d´altres registres

El registre de la jornada diària dels treballadors, que va entrar en vigor el 12 de maig de 2019 és independent d´altres registres que, igualment, s´han de complir com els següents:

– Registre diari dels contractes a temps parcial
– Registre d´hores extraordinàries
– Registre d´hores de treball i descans dels treballadors mòbils
– Registre de jornada en els desplaçaments transnacionals

Conservació

L´empresa ha de mantenir i conservar els registres diaris de jornada dels seus treballadors durant 4 anys romanent a disposició tant dels treballadors com dels representants sindicals i de la Inspecció de Treball durant aquest temps.

El sistema d´emmagatzematge és lliure, però ha de garantir la fiabilitat i veracitat dels mateixos, així com l´accés a aquests registres.

Organització i documentació

El sistema triat per a l´organització i documentació del registre ha d´haver estat acordat entre empresa i treballadors o per voluntat de l´empresa prèvia consulta dels representants dels treballadors.

La modalitat és lliure sempre que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori de les dades i que respecti la normativa sobre protecció de dades.

Règim sancionador

L´incompliment de l´obligació del registre de la jornada dels treballadors s´ha tipificat com a infracció greu amb sancions que abasten entre 626 i 6.250 euros per centre de treball infractor.

No obstant, si existissin empreses que, tot i no tenir un sistema de registre de la jornada diària dels treballadors, l´inspector determinés que queda provada la no realització d´hores extraordinàries, es requeriria a l´empresa la implantació d´aquest sistema no procedint sanció.

Seguint aquests paràmetres i complint amb el que estableix la Inspecció de Treball, les empreses poden evitar sancions que poden arribar fins als 6.250 euros. De fet, ja s´han produït nombroses inspeccions en el sector de l´hostaleria i tallers de cotxes.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!