Blog

This is the default subtitle

La Inspecció de Treball publica el criteri tècnic per al control del Registre de Jornada.

La Inspecció de Treball publica el criteri tècnic per al control del Registre de Jornada.

El passat dia 10 de juny, la Inspecció de Treball i Seguretat Social va publicar el Criteri Tècnic que anava a seguir en la seva actuació inspectora enfront de les empreses, en tot el concernent al registre horari. Un Criteri Tècnic que era molt esperat per tots, ja que ve a establir les pautes que van a seguir els inspectors de Treball per determinar si les empreses compleixen o no la normativa en aquesta matèria.

El criteri tècnic 101/2019 comprèn una sèrie de punts, que vénen a confirmar el que estableix la guia de resolució de dubtes sobre l´obligació del registre horari dels treballadors que ja es va facilitar el mes passat, i que regirà els procediments d´inspecció que es realitzin a empreses. Analitzem cada un d´aquests punts perquè les empreses puguin evitar sancions per part de la Seguretat Social en cas de ser objecte d´inspecció.

Obligatorietat

El Reial Decret 8/2019 de 8 de març de mesures urgents de protecció social, i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball ja va establir que “l´empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d´incloure l´horari concret d´inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària “. Així, s´estableix que el registre horari és una obligació, no sent una opció per a l´empresari en cap cas.

Contingut

El registre de la jornada diària ha de comprendre l´hora d´inici i finalització de la mateixa fent-se una lectura de manera integral de manera que s´hagi de valorar si, al tancament de l´exercici, hi ha hagut excessos de jornada o no. És a dir, si hi ha hagut excessos de jornada en determinats mesos, però en altres mesos s´han compensat aquests excessos de jornada no es considera que hi ha hagut excés en la jornada, es valorarà a nivell anual.

Pel que fa a pauses durant l´horari laboral com els temps de l´esmorzar o altres, no s´exigeix que es comptabilitzin, però s´estableix que, si no computar com descansos, la Inspecció considera que tota la jornada és temps de treball no reflectint una imatge fidel de la realitat.

D´altra banda, també puntualitza que no es considerarà vàlid com a registre de la jornada l´exhibició de l´horari general ni del calendari laboral.

Obligatorietat d´altres registres

El registre de la jornada diària dels treballadors, que va entrar en vigor el 12 de maig de 2019 és independent d´altres registres que, igualment, s´han de complir com els següents:

– Registre diari dels contractes a temps parcial
– Registre d´hores extraordinàries
– Registre d´hores de treball i descans dels treballadors mòbils
– Registre de jornada en els desplaçaments transnacionals

Conservació

L´empresa ha de mantenir i conservar els registres diaris de jornada dels seus treballadors durant 4 anys romanent a disposició tant dels treballadors com dels representants sindicals i de la Inspecció de Treball durant aquest temps.

El sistema d´emmagatzematge és lliure, però ha de garantir la fiabilitat i veracitat dels mateixos, així com l´accés a aquests registres.

Organització i documentació

El sistema triat per a l´organització i documentació del registre ha d´haver estat acordat entre empresa i treballadors o per voluntat de l´empresa prèvia consulta dels representants dels treballadors.

La modalitat és lliure sempre que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori de les dades i que respecti la normativa sobre protecció de dades.

Règim sancionador

L´incompliment de l´obligació del registre de la jornada dels treballadors s´ha tipificat com a infracció greu amb sancions que abasten entre 626 i 6.250 euros per centre de treball infractor.

No obstant, si existissin empreses que, tot i no tenir un sistema de registre de la jornada diària dels treballadors, l´inspector determinés que queda provada la no realització d´hores extraordinàries, es requeriria a l´empresa la implantació d´aquest sistema no procedint sanció.

Seguint aquests paràmetres i complint amb el que estableix la Inspecció de Treball, les empreses poden evitar sancions que poden arribar fins als 6.250 euros. De fet, ja s´han produït nombroses inspeccions en el sector de l´hostaleria i tallers de cotxes.