Skip to content

ICO Empreses i Emprenedors 2019.

Poden sol·licitar aquest finançament els autònoms, emprenedors, empreses, entitats públiques i privades (fundacions, ONG, Administració Pública), que realitzen la seua activitat empresarial a Espanya amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o extranjero.También podran sol·licitar finançament a través d´aquesta Línia dels particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per rehabilitar habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.

Conceptes finançables

• El finançament podrà destinar-se a desenvolupar l´activitat empresarial i / o inversions, les necessitats de liquiditat com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc. que realitzi l´empresa a Espanya

• Necessitats tecnològiques

• Adquisició d´actius fixos nous o de segona mà.

• Vehicles turismes i industrials

• Adequació i reforma d´instal·lacions

• Adquisició d´empreses.

• Rehabilitació o reforma d´edificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

On es pot sol·licitar el finançament

En qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l´ICO en aquest producte. L´Entitat de Crèdit en què es presenti la sol·licitud de decidir sobre l´aprovació del finançament.

Import màxim per client

L´import màxim per client i any és de 12,5 milions d´euros, en una o diverses operacions.

Modalitat de l´operació

El finançament podrà formalitzar sota la modalitat de préstec, leasing, renting o línia de crèdit.

Termini d´amortització i carència

• d´1 fins a 6 anys amb 0 o 1 any de carència de principal

• de 7 fins a 9 anys amb 0, 1 o 2 anys de carència

• de 10, 12, 15 i 20 anys amb 0, 1, 2 fins a 3 anys de carència

Tipus d´interès del préstec

El client podrà triar entre un tipus d´interès fix o variable. Si l´operació es va formalitzar a tipus d´interès variable, aquest serà revisat semestralment per l´entitat de crèdit d´acord amb el que estableix el contracte de finançament.

Garanties

L´Entitat de Crèdit podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes, llevat aval de la SGR o SAECA.


Compatibilitat d´aquest finançament amb les ajudes que concedeixen altres organisme
s.

Aquest finançament serà compatible amb ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CCAA) o altres institucions.

Vigència

El client podrà formalitzar operacions amb l´entitat de crèdit durant tot l´any 2019.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!