Skip to content

He de fer un Pla d´Igualtat per a la meva empresa?

He de fer un Pla d´Igualtat per a la meva empresa?

Un Pla d´Igualtat d´Empresa és un instrument tècnic que permet a l´empresa realitzar un diagnòstic sobre la situació de les dones i homes que formen part de la plantilla. Es tracta d´avaluar la política salarial, el procés d´accés i promoció, el sistema de formació i la cultura laboral, amb la finalitat de tenir una idea clara de la situació de les treballadores i treballadors per comprovar si hi ha situacions de desigualtat que poguessin vulnerar els drets laborals de les treballadores.

Un cop realitzat l´estudi, es dissenya de manera negociada amb l´empresa i representants de les persones treballadores el Pla d´Igualtat d´Empresa, que consisteix en un conjunt d´actuacions que al llarg d´un període de temps determinat tractaran d´impulsar la igualtat d´ oportunitats entre les treballadores i els treballadors.

Està obligada la meva empresa a disposar d´un Pla d´Igualtat?

1. Empreses de més de 50 treballadors

Les empreses amb cinquanta o més persones en plantilla tenen l´obligatorietat de dissenyar un Pla d´Igualtat d´Empresa consensuat, que a més ha de ser inscrit en un registre públic creat a l´efecte. Aquesta obligació s´implantarà de forma gradual en els pròxims anys en funció de la mida de la seva empresa. En concret:

– Si té de 50 a 100 treballadors disposarà d´un període de tres anys per aprovar el pla d´igualtat. Així, haurà tenir-lo a partir del 7 de març de 2022.

– Si la seva empresa té entre 101 i 150 treballadores, disposarà de dos anys, per la qual cosa haurà de comptar amb el pla a partir del 7 de març de 2021.

– I si la seva plantilla és d´entre 151 i 250 empleats, tindrà un any, i ha de disposar del pla a partir del 7 de març de 2020.

Aquest requeriment afecta tot tipus d´empreses, tant públiques com privades. Igualment, no importa el camp d´intervenció: la indústria, els serveis, l´agricultura, etc.

Si les empreses contracten amb les administracions han de contemplar, que en les licitacions s´estableixen clàusules que fan prevaldre les empreses que compten amb Plans d´Igualtat.

2. Quan ho estableixi el conveni col·lectiu

Independentment del nombre de treballadors que tingui l´empresa, si el conveni col·lectiu al qual és aplicable indica que és necessari comptar amb un Pla d´Igualtat, l´empresa haurà de implantar-lo en els termes previstos en el mateix.

3. Quan les autoritats així ho exigeixin

Una empresa es pot veure amb l´obligació d´haver d´implantar un Pla d´Igualtat si l´autoritat laboral així ho ha acordat després d´un procediment sancionador.


Objectius del Pla d´Igualtat a l´empresa

Mitjançant la implantació d´un Pla d´Igualtat l´empresa reforça el compromís amb els seus treballadors, tant homes com dones, i pretén aconseguir:

– L´eliminació de les discriminacions per raons de sexe.

– La modificació de la conducta d´homes i dones basada en idees d´inferioritat o superioritat.

– La igualtat d´oportunitats entre homes i dones.

– Prevenir l´assetjament sexual o l´assetjament per raó de sexe.

– Millorar la conciliació personal, familiar i professional.

– Implantar un codi de conducta que protegeixi l´empresa i als empleats.

Tots aquests objectius són els que es vagin avaluant amb el temps a fi de determinar si s´està duent a terme correctament l´aplicació del Pla d´Igualtat.

Què sancions existeixen per a les empreses que no compleixen els plans d´igualtat?

– La pèrdua automàtica d´ajuts, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l´aplicació dels programes d´ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció.

– L´exclusió automàtica de l´accés a aquests beneficis durant sis mesos.

– No obstant, en el cas de les infraccions molt greus referides als supòsits de discriminació directa o indirecta per raó de sexe, les sancions poden ser substituïdes per l´elaboració i aplicació d´un pla d´igualtat a l´empresa, si així es determina per l´autoritat laboral competent.

– No complir amb les obligacions que en matèria d´igualtat estableix l´Estatut dels Treballadors pot donar lloc també a sancions econòmiques, amb multes d´entre 626 i 6.250 euros. Si la infracció és molt greu, és a dir, no elaborar o no aplicar el pla d´igualtat, les multes poden oscil·lar entre 6.251 i 187.515 euros.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!