Skip to content

Has avisat a Hisenda que et vas de vacances?

Encara que Hisenda mai descansa, concedeix als contribuents 30 dies de vacances fiscals en els que evitarà enviar notificacions electròniques.

Per això, abans d´anar-te´n de vacances és convenient sol·licitar els dies de cortesia i avisar a Hisenda.

L´Agència Estatal de l´Administració Tributària disposa d´un servei a Internet que t´ofereix la possibilitat de rebre notificacions i comunicacions administratives per mitjans telemàtics en una adreça electrònica habilitada (DEH) per a tota l´Administració general de l´Estat.

Associat a l´adreça electrònica habilitada, disposes d´una bústia electrònica en què rebràs les notificacions electròniques corresponents.


Estan obligatòriament subscrits a aquest sistema, entre d´altres:

– les Societats Anònimes i Limitades

– persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica com a societats civils i comunitats de béns, herències jacents i comunitats de propietaris

Els autònoms i altres persones físiques podran acollir-se voluntàriament a aquest sistema. Triaran els procediments de notificacions electròniques a què es volen subscriure.

Qui pot sol·licitar que no li enviïn notificacions en vacances?

Els obligats tributaris que, amb caràcter obligatori o voluntari, estiguin inclosos en la DEH.

Si estàs obligat a la recepció electrònica de notificacions, afectarà a totes les notificacions de l´AEAT en procediments tributaris i en la gestió recaptatòria d´altres ens públics.

Si el teu inclusió en la DEH és voluntària, només podràs sol·licitar-los per als procediments a què t´hagis subscrit per a la recepció de notificacions.

I si les notificacions són al meu domicili?

Quan Hisenda envia una notificació tributària a el domicili de l´contribuent i aquest està absent, AEAT la considera notificada a tots els efectes, després del segon intent de lliurament. El problema que planteja aquest fet és que per quan el contribuent s´assabenti de la notificació, ja no estigui en termini recórrer i no pugui defensar-se.

El Tribunal Suprem s´ha pronunciat en una sentència amb data 13 maig de l´any 2015. Tot i que el TS no treu validesa formal a les notificacions enviades al mes d´agost, si “pot no donar validesa a les notificacions realitzades en el mes d´agost i en el domicili de l´interessat quan en virtut de les circumstàncies concurrents arriba a la convicció de la notificació no ha arribat a coneixement de l´interessat “.

Quan el contribuent es trobi en aquesta situació, pot interposar una reclamació davant els tribunals economicoadministratius, argumentant i justificant que se absent de el domicili fiscal, no ha rebut la notificació i no ha conegut de la seva existència, per poder realitzar les accions pertinents .

Aspectes a tenir en compte

– 30 dies naturals

Es poden assenyalar fins a 30 dies naturals a l´any. No han de ser consecutius, els pots agrupar com vulguis.

– 7 dies d´antelació

Hauràs sol·licitar-los amb una antelació mínima de 7 dies naturals a el primer dia en què tenen efecte.

– Modificacions

Un cop assenyalats podran modificar-se, excepte els 7 dies propers a la data de modificació.

– Dissabtes i diumenges

A l´tractar-se de dies naturals, els dissabtes i diumenges també es compten com a període de notificació, de manera que els hauràs de sumar a l´hora de seleccionar els dies.

– No es consideren dies inhàbils

Si el dia anterior de el període assenyalat reps una notificació electrònica, s´entendrà notificada una vegada transcorreguts 10 dies des de la recepció de la mateixa, i podrà coincidir amb un dia de cortesia AEAT.

– Dilació de procediment

El retard en la notificació derivat de l´assenyalament dels dies de vacances fiscals, es considera dilació no imputable a l´Administració.

– Hisenda podrà notificar-en paper

Quan els dies de cortesia resultin incompatibles amb la immediatesa o celeritat que requereixi l´actuació administrativa per assegurar la seva eficàcia, l´AEAT podrà notificar-se pels mitjans tradicionals.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!