Blog

This is the default subtitle

Guia per a sol·licitar el nou xec guarderia de 1.000 euros.

Guia per a sol·licitar el nou xec guarderia de 1.000 euros.

Si tens fills menors de 3 anys podràs cobrar un nou ajut de fins a 1.000 euros per cobrir despeses de guarderia en la pròxima declaració de la renda.

Aquesta nova deducció s´uneix a la ja existent per a mares treballadores amb fill a càrrec d´entre 0 i 3 anys en l´IRPF, que ascendeix a 1.200 euros anuals o 100 mensuals.

En el cas en què el fill menor compleixi els 3 anys, es podrà aplicar aquesta deducció després d´aquesta edat fins al mes anterior al fet que el fill comenci el segon cicle d´educació infantil.

Com accedir al xec llar d´infants?

Les llars d´infants o centres autoritzats han d´informar sobre els menors i les despeses que donin dret a l´increment de la deducció. Per tant, són les guarderies o centres autoritzats els únics que podran “donar-nos l´accés” a presentar el model 233.

Requisits per demanar el xec guarderia

– Que els pagaments es facin a llars d´infants o centres autoritzats.

– Que s´aboni la mensualitat per inscripció i matrícula, assistència i alimentació, sempre que s´hagin dut a terme per mesos complets.

– Es tindrà en compte l´import pagat tant per la mare, com per l´altre progenitor, tutor, adoptant, etc.

– No es tindran en compte les quantitats econòmiques abonades per l´empresa on treballen la mare, pare, tutor, etc. És a dir, si l´empresa té algun tipus de xec o ajuda per a la llar d´infants, caldrà triar entre la deducció per part de l´AEAT o l´ajuda empresarial.


Quan i com presentar el model 233?

Les llars d´infants o centres infantils autoritzats són els obligats a presentar la declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a la deducció, emplenant el Model 233: Declaració informativa per despeses en llars d´infants o centre d´educació infantil autoritzats.

És un model al qual està obligat, exclusivament, el centre educatiu, mai pels progenitors.

¿I quina informació conté?

1. Primer hauran d´identificar-te a tu (NIF, nom i cognoms) com a mare, o identificar la persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.

2. També s´ha de consignar NIF, nom i cognoms de l´altre progenitor.

3. Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, si s´escau, NIF) del menor de 3 anys.

4. S´inclouen els menors de 3 anys que compleixin aquesta edat en l´exercici. En aquest cas la informació s´ampliarà als mesos posteriors en què es compleixin els 3 anys i fins al mes anterior a aquell en què el menor pugui començar el segon cicle d´educació infantil.

5. Quantificar els mesos complets a la guarderia o centre d´educació infantil.

6. Despeses anuals pagats a la llar d´infants o centre d´educació infantil, independentment de la part, en cas d´haver-la, que hagi estat subvencionada o satisfeta per l´empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

7. Caldrà indicar l´import subvencionat, en cas d´haver-ho, que s´hagi abonat directament a la llar d´infants o centre d´educació infantil autoritzat.

I, si bé en aquest inici de 2019 hi ha fins al 15 de febrer per presentar-lo, el termini normal de presentació del Model 233 serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l´any immediatament anterior.