Skip to content

¿Fins a quin quantitat es pot pagar en efectiu?

Per abordar aquesta matèria cal començar per saber que el pagament en efectiu no es limita al pagament en moneda o en metàl·lic sinó que hi ha més formes de pagament en efectiu. A més del paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers, també tenen la consideració de pagaments en efectiu:

– Els xecs bancaris al portador.

– Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Límits de pagament en efectiu

El pagament en efectiu per cada operació en què alguna de les parts sigui empresari o autònom professional es limita a 2.500 euros des de 2012.

Aquesta limitació no és aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit.

A més, en cas d´efectuar el pagament com a persona física sense domicili fiscal a Espanya i sense ser empresa o professional la xifra puja fins als 15.000 euros.

Sancions per incompliment del límit

Davant d´un client que vol extralimitar-se en el pagament en efectiu, el correcte és desestimar el pagament ja que davant aquesta infracció greu Hisenda apunta el següent:

Seran subjectes infractors tant les persones o entitats que paguin com les que rebin totalment o parcialment quantitats en efectiu incomplint la limitació indicada. Tant el pagador com el receptor respondran de forma solidària de la infracció que es cometi i de la sanció que s´imposi. L´Agència Estatal d´Administració Tributària pot dirigir-se indistintament contra qualsevol d´ells o contra tots dos.

Cometre aquesta infracció greu està sancionat amb una multa proporcional del 25% de la base de la sanció, entenent per base de sanció a quantia pagada en efectiu en les operacions d´import igual o superior a 2.500 euros. Es tracta d´una sanció solidària, de manera que respondrà d´ella tant el pagador com el receptor dels diners i Hisenda pot exigir-tant a un com a l´altre

A més, en el cas de pagar o cobrar una operació de forma fraccionada, se sumaran tots els pagaments per determinar si superen els 2.500 euros i, en cas de superar-se, s´aplicarà de la mateixa manera la sanció.

La infracció prescriu als cinc anys des del dia en què s´hagi comès.

Denúncies de pagament en efectiu

Tenint en compte que és obligatori denunciar aquest tipus d´infracció greu tant si ets pagador com cobrador, Hisenda té habilitat a la seva pàgina web la secció “Denúncia de pagaments en efectiu” a través de la qual la persona que denuncia queda lliure de represàlies per part d´Hisenda. No obstant això, Hisenda aclareix que la presentació simultània de denúncia pels dos intervinents no exonera de responsabilitat a cap d´ells.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!