Skip to content

És possible un acomiadament per absentisme laboral justificat?

La reforma laboral de 2012 va facilitar les rescissions de contracte degudes a absències per malaltia.

El Tribunal Constitucional ha avalat recentment l´acomiadament d´una treballadora per absentisme laboral. La decisió qualifica de legal l´acomiadament objectiu, amb la indemnització corresponent, d´un empleat que falti el 20% o més de dies feiners a la feina de forma justificada durant dos mesos.

Què diu la sentència de Tribunal Constitucional?

La decisió afirma que el límit a el dret a la feina es justifica per la “llibertat d´empresa” i la defensa de la productivitat, “atenent a la singular onerositat que les baixes intermitents i de curta durada suposen per a l´ocupador”. Els jutges assenyalen que la regulació té la “finalitat lícita d´eximir l´empresari de l´obligació de mantenir una relació laboral que ha esdevingut onerosa en excés per l´empresa, per les repetides faltes d´assistència de l´treballador al seu lloc; aquestes absències intermitents, tot i quan ho siguin per causes justificades, generen un increment de costos laborals que l´empresa no té per què suportar “.

Quin article de l´Estatut dels Treballadors analitza?

El TC analitza l´article 52 d de l´Estatut dels Treballadors, que assegura que l´ocupació podrà extingir-se “per faltes d´assistència a la feina, fins i tot justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d´assistència en els 12 mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d´un període de 12 mesos “.

Des de quan està vigent aquest article?

La reforma laboral de 2012 va facilitar l´acomiadament. Fins llavors, per considerar justificat l´acomiadament per absentisme laboral calia, a més, que l´índex d´absentisme total de la plantilla de centre de treball superés el 2,5% en els mateixos períodes de temps.

Quin tipus d´absències poden donar lloc a l´acomiadament?

Les absències que poden donar lloc a l´aplicació de l´acomiadament per absentisme serien en principi les derivades de malaltia o indisposició de curta durada, hagin donat lloc o no a l´expedició de parts mèdics de baixa. Així, s´exclouen els casos de baixa acordada pels serveis sanitaris oficials amb una durada de més de vint dies consecutius


Afecta a les malalties greus?

No. La llei explicita que no es computaran les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu.

I a les baixes per maternitat?

El text a més apunta que no s´inclouran en el càlcul les faltes d´assistència, les absències degudes a vaga legal pel temps de durada de la mateixa, l´exercici d´activitats de representació legal dels treballadors, accident de treball, maternitat, risc durant l´embaràs i la lactància, malalties causades per embaràs, part o lactància, paternitat, llicències i vacances, malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de 20 dies consecutius. Tampoc les motivades per la situació física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d´atenció o serveis de salut, segons procedeixi.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!