Skip to content

En vigor la nova Llei Concursal: aspectes més innovadors.

La nova Llei Concursal, que inclou en un text refós les gairebé 30 modificacions que ha patit aquesta norma des de la seva creació, va entrar en vigor l´1 de setembre.

L´objectiu de la norma és refondre, harmonitzar, aclarir i ordenar la legislació concursal, que des de 2003 ha estat reformada en 28 ocasions. El resultat final mostra una intensa tasca de reordenació i sistematització del seu articulat, malgrat la qual cosa el resultat final s´estructura en 752 articles, dividits en tres Llibres.

NOVETATS INCLOSES A LA NOVA LLEI

Aquesta nova Llei compta amb una nova estructura, que harmonitza la legislació actual, preparant-se per la nova transposició de la directiva europea, que arribaria el 2021 i també inclou les següents novetats:

El nou cos normatiu incorpora novetats en matèria de procediments concursals en tramitació. Així, estableix que “les referències normatives contingudes en altres disposicions a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, s´entendran realitzades als preceptes corresponents de el text refós que s´aprova”.

Pel que fa a mesures urgents adoptades amb motiu de l´Coronavirus (COVID-19), contingudes en el Reial Decret Llei 16/2020, de mesures processals i organitzatives per fer front a l´COVID-19 en l´àmbit de l´Administració de Justícia, no seran derogades i conviuran amb la nova Llei Concursal.

Cal tenir en compte que a l´tractar-se d´un text refós no s´incorporen modificacions de fons com ara la inclusió de noves regles o l´exclusió de mandats vigents, però sí que s´introdueixen matisacions, interpretacions fixades en la doctrina jurisprudencial i canvis en la redacció que són benvinguts encara que en alguns casos pot semblar insuficient si atenem a les reformes demandades en els últims anys pels diferents usuaris de el dret concursal (associacions i col·legis d´advocats, administradors concursals, òrgans de l´administració de justícia, etc.).

Dit això, entre les novetats de la nova llei concursal trobem les següents:

– En cas d´estimar el recurs contra la desestimació de la sol·licitud de concurs, la data de la declaració de concurs serà la de la resolució apel·lada.

– La suspensió de l´execució de la hipoteca en el concurs s´amplia a l´hipotecant no deutor.

– Es faculta el jutge de l´concurs per acordar la consolidació excepcional de masses de concursos declarats conjuntament o acumulats.

– Es faculta el jutge per a la declaració conjunta o acumulació de concursos de persona natural no empresari i de persona natural empresari o persona jurídica.

– La competència per conèixer de nous judicis declaratius s´aplica des de la declaració de concurs fins a l´eficàcia de conveni o, si no s´hagués aprovat conveni o l´aprovat s´hagués incomplert, fins a la conclusió de l´procediment.

– El pagament realitzat a l´concursat alliberarà el deutor sense necessitat de convalidació per part de l´administració concursal si el deutor desconeixia la declaració de concurs (es presumeix el seu coneixement un cop publicada la declaració de l´concurs al BOE).

– S´estableix la nul·litat de les actuacions que contravinguin la suspensió d´actuacions i de procediments d´execució contra els béns de la massa activa.

– Correspon a jutge de l´concurs declarar el caràcter no necessari d´un bé o dret per poder continuar les execucions la diligència d´embargament és anterior a la declaració de concurs.

– En cas d´incompliment de conveni, els creditors privilegiats especials afectats pel mateix podran iniciar o reprendre execucions separades, un cop hagi assolit fermesa la declaració d´incompliment.

– Es permet l´exercici de resolució de l´contracte en interès de l´concurs davant de qualsevol contracte amb obligacions recíproques.

– L´administració concursal pot rehabilitar contractes de finançament, limitat als supòsits de venciment anticipat per impagament de quotes produït en els tres mesos precedents a la declaració de concurs.

– En les adquisicions d´unitats productives, el jutge de l´concurs serà l´únic competent per declarar que existeix successió d´empresa.

– L´adquirent no se subrogarà en els crèdits concursals o contra la massa excepte quan així ho indiqui expressament, ho estableixi una disposició legal o quan es produeixi una successió d´empresa pel que fa als crèdits laborals i de seguretat social corresponent als treballadors de la unitat productiva adquirida.

– Oberta la fase de liquidació l´Administració tributària no pot dictar provisions de constrenyiment per fer efectius els seus crèdits contra la massa fins que no s´aixequin els efectes de la declaració de l´concurs, havent de instar el pagament dels crèdits contra la massa davant el jutge de l´ concurs pels tràmits de l´incident concursal.

– En cas de conclusió de concurs per insuficiència de massa, la regla de prelació afecta tant els crèdits vençuts abans de la comunicació d´aquesta circumstància per l´administració concursal com a aquells que puguin vèncer amb posterioritat a aquesta.

– Es recolliran com a crèdits contingents les liquidacions vinculades a delicte, fins que es dicti sentència ferma sobre les mateixes.

– S´amplien els supòsits que permeten modificar la llista definitiva de creditors.

– A l´aprovar el conveni el jutge no podrà modificar el seu contingut excepte per a esmenar errors materials o de càlcul o per interpretar correctament alguna de les seves clàusules.

– L´administrador concursal pot sol·licitar del jutge en qualsevol moment la modificació de el pla de liquidació aprovat si ho estima convenient per a l´interès de l´concurs i la més ràpida satisfacció dels creditors.

– En els acords de refinançament s´equipara als creditors amb garantia real amb els creditors amb privilegi especial als efectes d´establir el còmput de la majoria de l´passiu financer.

– En els acords de refinançament amb capitalització de crèdits dels creditors comptaran amb un mes de termini des de l´homologació per optar per la conversió del seu crèdit en capital o per una lleva equivalent.

– L´acord de refinançament homologat pot contenir la cessió de béns o drets als creditors com a pagament dels crèdits.

– La impugnació estimada d´un acord de refinançament pel caràcter desproporcionat de l´sacrifici exigit a un o diversos dels creditors no impedeix l´homologació de l´acord respecte dels altres creditors (es considera desproporcionat el sacrifici si fos diferent per a creditors iguals o semblants així com si el creditor que no gaudeixi de garantia real pogués obtenir en la liquidació de la massa activa una major quota de satisfacció que la prevista en l´acord de refinançament).

– El jutge de cancel·lar d´ofici els embargaments decretats en les execucions de crèdits afectats per la interlocutòria ferma d´homologació de l´acord de refinançament i podrà també finalitzar les execucions singulars que estiguessin paralitzades.

– S´estén el règim d´incompliment d´acords de refinançament homologats i els seus efectes als acords de refinançament no subjectes a homologació.

– La declaració d´incompliment de l´acord de refinançament suposarà la resolució d´aquest i la desaparició dels efectes sobre els crèdits.

– En els acords extrajudicials de pagaments, després del nomenament de l´mediador, el deutor amb deutes tributaris o de seguretat social pendents d´ingrés haurà de sol·licitar el seu ajornament o fraccionament si considera que no pot satisfer-les.

– En cas de concurs consecutiu a un acord de refinançament tindrà la consideració de crèdits contra la massa el 50% de l´import dels crèdits concedits per creditors o per tercers en execució d´un acord de refinançament. La part de l´crèdit que no tingui la consideració de crèdit contra la massa tindrà la consideració de crèdit amb privilegi general.

D´altra banda, encara està pendent la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l´eficiència d´aquests procediments, així com l´aprovació de l´estatut de l´administrador concursal i el compte de garantia aranzelària, per la qual cosa és previsible que en breu sigui objecte de modificacions substancials.

Precisament la manca aprovació de l´reglament que desenvolupi el règim de l´administració concursal posposa l´entrada en vigor dels articles 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 i 574.1, de el nou text refós. Fins llavors continuen en vigor els articles 27, 34 i 198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, en la redacció anterior a l´entrada en vigor de la Llei 17/2014, de 30 de setembre, que manava aprovar- en un termini màxim de 6 mesos fa ja gairebé 6 anys. El mateix passa amb els articles 91 a 93 de el text refós en tant no s´aprovi el desenvolupament reglamentari del compte de garantia aranzelària.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!