Blog

This is the default subtitle

Empreses de més de 50 empleats: obligació de contractar treballadors amb discapacitat

D’acord amb la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si en els últims 12 mesos la mitjana de la seva plantilla ha estat de 50 o més empleats, la seva empresa està obligada a contractar almenys a un 2% de treballadors amb discapacitat (amb un grau igual o superior al 33%). No obstant això, si no pot complir amb aquesta obligació, pot sol·licitar quedar exonerat. Tingui-ho present perquè la Inspecció de Treball pot demanar-li que aporti la documentació que justifiqui que complim amb aquest 2%, o si escau que ha sol·licitat les mesures d’excepcionalitat davant el SEPE acreditant que no hi ha candidats discapacitats per treballar en la seva empresa, o que no pot contractar-los per causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques.

 

D’acord amb el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si en els últims 12 mesos la mitjana de la seva plantilla ha estat de 50 treballadors o més, la seva empresa està obligada a contractar almenys a un 2% de treballadors amb discapacitat (amb un grau igual o superior al 33%), excepte conveni col·lectiu o voluntat de l’empresari, sempre que s’apliquin mesures alternatives.

El còmput esmentat anteriorment es realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball d’aquella i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors de l’empresa. Igualment s’entendrà que estaran inclosos en aquest còmput els treballadors amb discapacitat que es trobin a cada moment prestant serveis en les empreses públiques o privades, en virtut dels contractes de posada a disposició que hagin signat amb empreses de treball temporal.

No obstant això, existeix la possibilitat que, de forma excepcional, les empreses quedin exemptes d’aquesta obligació totalment o parcial, mitjançant la subscripció d’acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial d’àmbit estatal i, en defecte d’això, d’àmbit inferior, o mitjançant l’opció voluntària de l’empresari, degudament comunicada a l’autoritat laboral, i sempre que en tots dos supòsits s’apliquin les mesures alternatives que es determinen reglamentàriament.

 

Exempció

Per quedar exempta d’aquesta obligació, la seva empresa haurà de sol·licitar-ho expressament al SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal). En la seva sol·licitud haurà d’acreditar les següents circumstàncies:

 

  • Que ha presentat una oferta de treball en el SEPE descrivint el tipus de treballador que necessita, i aquest organisme no ha trobat candidats idonis o interessats. A aquests efectes, el SEPE haurà d’emetre un certificat acreditant la inexistència de demandants d’ocupació per a l’oferta presentada.

 

  • O bé haurà d’acreditar que si escau, existeixen causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques que dificulten la contractació de persones amb discapacitat (per exemple, si en la seva empresa es desenvolupen treballs perillosos que no poden ser coberts per aquest col·lectiu). En aquest segon supòsit haurà de presentar una memòria explicant els seus motius, i és molt probable que rebi una inspecció en la qual li sol·licitin que acrediti la seva sol·licitud.

Si vol consultar les mesures alternatives cliqui aquí