Skip to content

Els autònoms societaris podran beneficiar-se de la tarifa plana i amb caràcter retroactiu.

Per fi, després de diverses sentències dictades pel Tribunal Suprem que reconeixen el dret dels autònoms societaris a accedir a la tarifa plana, la Seguretat Social ha modificat el seu criteri. Els permetrà acollir-se a aquesta bonificació en les mateixes condicions que a la resta dels treballadors per compte propi.

Les sentències que han justificat aquest canvi són la núm 1669/2019, de 3 de desembre de 2019, la sentència núm 286/2020 de 27 de febrer i la 315/2020 de 4 de març de 2020.

A més, el Tribunal Suprem ha dictat providències que deixen sense validesa els recursos de cassació interposats per la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre aquest assumpte.

Què és un “autònom societari”?

L´autònom societari és aquell que o exerceix funcions de direcció o gerència com a administrador o conseller o és soci treballador, sempre que tingui el control efectiu, directe o indirecte, de la societat.

Tindrà aquest control quan li pertanyi el 33% de l´capital social (el 25% si és administrador) o el 50% de l´capital estigui en mans de l´cònjuge o dels familiars de fins a segon grau que convisquin amb ell.

En què consisteix la Tarifa Plana d´autònoms

La Tarifa Plana per a treballadors autònoms és una bonificació en la quota mensual a pagar pels autònoms, que està dirigida a aquells que compleixin els requisits següents:

a) No haver estat d´alta com a autònom en els últims dos anys (tres en el cas que anteriorment s´hagi gaudit de bonificació). La Llei de reformes urgents de la feina autònom va escurçar el termini de cinc a dos anys per a nous autònoms, amb excepció de l´autònom col·laborador que manté el requisit original de cinc anys.

b) No ser administrador d´una societat mercantil.

c) No ser autònom col·laborador.

L´import mensual a pagar queda reduït de la següent manera:

– Primers 12 mesos: 80% de bonificació sobre la base mínima en cas de cotitzar per bases superiors a la mínima establerta (en el cas de l´autònom societari serien 73,57 euros si cotitza per la mínima i 246,64 euros si cotitza per la màxima).

– Mesos 12 a l´18: 50% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes durant el segon semestre (en el cas de l´autònom societari serien 183,93 euros si cotitza per la mínima i 616,62 euros si cotitza per la màxima).

– Mesos 18 a l´24: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes durant el següent semestre (en el cas de l´autònom societari serien 257,50 euros si cotitza per la mínima i 863,28 euros si cotitza per la màxima).

– Mesos 24 a l´36: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes únicament per a nous autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys (en el cas de l´autònom societari serien 257,50 euros si cotitza per la mínima i 863 , 28 euros si cotitza per la màxima).

Vaig a ser autònom societari Puc aplicar la tarifa plana?

Els treballadors per compte propi que es donin d´alta com a autònoms societaris poden sol·licitar acollir-se a la tarifa plana. I la Seguretat Social reconeixerà d´ofici el dret a acollir-se a aquest benefici.

Així ho assenyala un ofici de la Tresoreria rectificant el criteri que mantenia des que es va posar en marxa el 2013 la bonificació de les quotes de la Seguretat Social per als nous autònoms coneguda com “tarifa plana”. Fins ara, denegava l´aplicació d´aquest ajut. I, en moltes ocasions, els tribunals els donaven la raó als que reclamaven l´aplicació d´aquesta mesura.

Ja sóc autònom societari, puc reclamar? Com ho faig?

Els treballadors autònoms societaris, als quals se´ls hagués denegat la tarifa plana o que ni tan sols la sol·licitessin per no complir, en aquest moment, amb els requisits, podran sol·licitar la devolució de les quantitats pagades de més.

Per a això, cal que no hagin transcorregut més de quatre anys de la seva alta. És a dir, els autònoms societaris que ho podran demanar són aquells la alta va ser després de l´últim trimestre del 2016. La documentació a aportar serà tot aquella que acredita l´alta d´autònoms en el RETA i documentació acreditativa de l´treballador autònom.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!