Skip to content

El Govern aprova l´extensió dels beneficis dels ERTO fins el 31 de gener de 2021.

Després de nombroses negociacions entre el Govern, les associacions d´autònoms, els sindicats i la patronal, el Consell de Ministres va adoptar noves mesures de protecció des d´octubre de 2020 i durant els següents tres mesos.

Al BOE de el 30 de setembre ha estat publicat el Reial Decret – Llei 30/2020, de 29 de setembre, les mesures en relació als ERTO passem a detallar a continuació:

Pròrroga automàtica de tots els ERTO de força major vigents

Les mesures per als ERTES per causes de força major, previstes en el Reial Decret – Llei 8/2020, de 17 de març, seguiran en vigor fins al pròxim 31 de gener de 2021, però les empreses que apliquin un ERTO per causes de força major o que ja el tenen en vigor i el prorroguen ja no es beneficiaran de exoneracions en les quotes, llevat que l´empresa desenvolupi una de les 42 activitats indicades en l´Annex publicat.

Per seguir aplicant ERTES per causes de força major i seguir beneficiant-se de les exoneracions de quotes, l´empresa ha de desenvolupar alguna de les activitats:

– 0710 Extracció de minerals de ferro.
– 2051 Fabricació d´explosius.
– 5813 Edició de periòdics.
– 2441 Producció de metalls preciosos.
– 7912 Activitats dels operadors turístics.
– 7911 Activitats de les agències de viatges.
– 5110 Transport aeri de passatgers.
– 1820 Reproducció de suports enregistrats.
– 5122 Transport espacial.
– 4624 Comerç a l´engròs de cuirs i pells.
– 7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
– 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.
– 9004 Gestió de sales d´espectacles.
– 7729 Lloguer d´altres efectes personals i articles d´ús domèstic.
– 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
– 4741 Comerç a l´detall d´ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
– 3220 Fabricació d´instruments musicals.
– 3213 Fabricació d´articles de bijuteria i articles similars.
– 8230 Organització de convencions i fires de mostres
– 7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
– 5510 Hotels i allotjaments similars.
– 3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
– 1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.
– 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
– 4939 tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
– 5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
– 1812 Altres activitats d´impressió i arts gràfiques.
– 9001 Arts escèniques.
– 5914 Activitats d´exhibició cinematogràfica.
– 1393 Fabricació de catifes i moquetes.
– 8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d´oficina.
– 9321 Activitats dels parcs d´atraccions i els parcs temàtics.
– 2431 Estiratge en fred.
– 5223 Activitats annexes a l´transport aeri.
– 3212 Fabricació d´articles de joieria i articles similars.
– 5590 Altres allotjaments.
– 5010 Transport marítim de passatgers.
– 7711 Lloguer d´automòbils i vehicles de motor lleugers.
– 4932 Transport per taxi.
– 2670 Fabricació d´instruments d´òptica i d´equips fotogràfics.
– 9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.
– 9329 Altres activitats recreatives i d´entreteniment.

Aquestes empreses han estat seleccionades per l´Executiu per ser especialment afectades per la pandèmia i pertànyer a sectors que, entre el 30 d´abril i el 7 de setembre, han tingut una taxa de recuperació en l´activitat que ha estat inferior a l´65% i més una taxa d´afiliats coberts per ERTES superior a l´15%.

Si tens un ERTO per força Major basat en el COVID, pots seguir tenint-lo fins al 2020.01.31 però sense exoneracions de quotes, llevat que estiguis dins d´una d´aquestes activitats esmentades o bé facis la sol·licitud de declaració d´empresa dependent o integrant de la cadena de valor.

Aquesta sol·licitud s´ha de presentar entre els dies 5 i 19 d´octubre de 2020 mitjançant sol·licitud de l´empresa davant l´autoritat laboral que hagi dictat la resolució expressa o tàcita de l´ERTO prorrogat, a la qual s´acompanyarà d´un informe o memòria explicativa de la concurrència , amb la documentació acreditativa. L´empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l´informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d´existir, a la representació d´aquestes.

La resolució de l´autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies (transcorregut el termini sense resolució expressa, l´empresa podrà estimar la sol·licitud per silenci positiu).

Les exoneracions seran de l´85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 treballadors o més tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporen als seus llocs de treball.

Nous ERTO: el ERTE per impediment i ERTO per limitacions

Com a novetat rellevant, es creen els anomenats ERTE per impediment i ERTE per limitacions.

1. ERTO per impediment: Aquest primer s´adreça a empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l´1 d´octubre de 2020. Per exemple, les empreses de oci nocturn.

Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021, que serà de el 100% de l´aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i de l´90% si tenen 50 treballadors o més.

Per poder sol·licitar aquest ERTO abans haurien d´haver finalitzat els que l´empresa tingués obert anteriorment sobre la base de l´COVID i l´estat d´alarma, per al que s´ha de realitzar renúncia expressa a l´ERTO amb la finalització de les exoneracions respecte a la normativa anterior.

2. L´ERTO per limitacions: Es refereix a aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles podran sol·licitar a l´autoritat laboral. En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d´octubre de 2020 i gener de 2021.

En empreses de menys de 50 treballadors les exoneracions de les assegurances socials dels treballadors són:

– De el 100% al mes d´octubre de 2020
– De l´90% en el mes de novembre de 2020
– De l´85% en el mes de desembre de 2020
– De l´80% en el mes de gener de 2021

En empreses de 50 treballadors o més les exoneracions de les assegurances socials són lleugerament inferiors:

– De l´90% en el mes d´octubre de 2020
– De l´80% en el mes de novembre de 2020
– De l´75% en el mes de desembre de 2020
– De l´70% en el mes de gener de 2021

Per poder sol·licitar aquest ERTO abans haurien d´haver finalitzat els que l´empresa tingués obert anteriorment sobre la base de l´COVID i l´estat d´alarma, per al que s´ha de realitzar renúncia expressa a l´ERTO amb la finalització de les exoneracions respecte a la normativa anterior.

ERTES per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP)

Pel que fa als ERTES per causes ETOP, regulats en el Reial Decret – Llei 8/2020, es podran seguir aplicant en els mateixos termes que fins al moment.

Es manté la possibilitat de negociar un ETOP un cop finalitzat un ERTO per força major, retrotraient els efectes a la data de finalització de l´ERTO de força major.

Pel que fa als ETOP actuals, serà possible la pròrroga d´un expedient que finalitzi durant la vigència d´aquest Reial ha de ser tramitada davant l´autoritat laboral receptora de la comunicació final l´expedient Decret – Llei, sempre que s´assoleixi acord per a això en el període de consultes . Aquesta pròrroga inicial, d´acord amb el procediment previst en el Reial Decret 1483/2012, de 29 d´octubre, amb les especialitats a què fa referència l´article 23 de Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

Limitacions i prohibicions per a les empreses

Les empreses que apliquin un ERTO per causes de força major, una ERTO per impediments o ERTO per suspensió seguiran sotmeses als mateixos límits de les anteriors pròrrogues:

– Si el seu domicili fiscal està en un paradís fiscal no podran acollir-se a un ERTO.

– No podran procedir a repartiment de dividends que corresponguin a l´exercici fiscal en què s´apliqui l´Expedient (llevat que torni les exoneracions realitzades en les assegurances socials. Aquesta obligació no és extensible a empreses de menys de 50 treballadors.)

– No poden realitzar hores extraordinàries.

– Establir noves externalitzacions de l´activitat.

– Concertar noves contractacions, directes o indirectes, excepte per raons de formació o altres causes objectives i justificades.

– Acomiadar a treballadors per causa de l´Covid19. A més, per a les empreses que, d´acord amb el que preveu aquesta norma, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social (a partir del mes d´octubre), quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l´ocupació. Si l´empresa ja tingués compromís de manteniment d´ocupació de 6 mesos anteriorment, aquests nous 6 mesos s´inicien quan finalitzi l´anterior.

Els treballadors en ERTO cobraran el 70% de la base reguladora a partir de l´sisè mes

Els treballadors que portin en ERTO més de sis mesos, seguiran cobrant el 70% de la base reguladora a partir de l´sisè mes.

D´altra banda, les empreses que vulguin continuar amb un ERTO per causes de força major o aplicar-lo a partir d´l´1 d´octubre, han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en els termes regulats en el paràgraf anterior, abans del dia 20 d´octubre de 2020.

Les empreses que desafectin a alguna o totes les persones treballadores, han de comunicar a l´entitat gestora la baixa en la prestació dels que deixin d´estar afectades per les mesures de suspensió o reducció amb caràcter previ a la seva efectivitat.

A partir del 2020.10.01, començarà a computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu a l´efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. (No es computaran en cap moment com consumides les prestacions per desocupació obtingudes, durant els expedients referits a l´apartat 1 d´aquest article, per aquelles que accedeixin a un nou dret, abans de l´1 de gener de 2022, com a conseqüència de la finalització de un contracte de durada determinada o d´un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent).

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!