Blog

This is the default subtitle

El canal de denúncies sobre blanqueig es fa obligatori.

El canal de denúncies sobre blanqueig es fa obligatori.

Tots els subjectes obligats per la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals, inclosos advocats, procuradors o altres professionals independents en aquelles qüestions que els afectant han de disposar a partir d´ara amb canals específics per a la denúncia interna de conductes contràries a la llei o als procediments interns de l´entitat per permetre el compliment de la mateixa.

Així, s´estableix en el Reial decret llei 11/2018, de 31 d´agost, que trasllada a l´Quarta Directiva europea sobre la matèria, i que estén l´obligació de crear canals de denúncia a les administracions públiques perquè puguin rebre denúncies sobre potencials incompliments pels subjectes obligats sobre les exigències de la normativa de prevenció del blanqueig.

Els subjectes obligats han d´establir procediments interns perquè els seus empleats, directius o agents puguin comunicar, fins i tot anònimament, informació rellevant sobre possibles incompliments d´aquesta llei, la seva normativa de desenvolupament o les polítiques i procediments implantats, comesos en el si del subjecte obligat.

Aquests procediments podran integrar-se en els sistemes de compliment legislatiu -Compliance-establerts per a la comunicació d´informacions sobre la comissió d´actes o conductes que puguin ser contraris a la resta de normativa general o sectorial aplicable.

A aquests sistemes i procediments se´ls ha d´aplicar el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal per als sistemes d´informació de denúncies internes. També, hauran, els subjectes obligats, adoptar mesures per garantir que els empleats, directius o agents que informin de les infraccions comeses en l´entitat siguin protegits enfront de represàlies, discriminacions i qualsevol altre tracte injust.

No obstant això, el RDL adverteix que aquest mecanisme no substitueix la necessària existència de mecanismes específics i independents de comunicació interna d´operacions sospitoses d´estar vinculades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme per part d´empleats.

D´altra banda, la normativa estén el tractament de les mesures de diligència reforçada a totes les persones amb responsabilitat pública, tant nacionals com estrangeres. Fins ara, només les persones amb responsabilitat pública estrangeres eren objecte d´aplicació d´automàtica d´aquestes mesures.

Altres objectius de la transposició en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC & FT) són:

Reduir de 15.000 a 10.000 euros el llindar en què els comerciants de béns que utilitzen l´efectiu com a mitjà de pagament, estan obligats a complir amb les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals.

– S´adapten els límits de les sancions i es creen nous tipus infractors, incrementant l´import de les multes. L´import mínim a partir d´ara serà de 150.000 euros i l´import màxim, el 10% sobre el volum de negocis anual total del subjecte obligat o 10.000.000 euros.

– S´incorpora l´element addicional de la publicitat anònima de les sancions imposades en cas i que s´acordi la no publicació.

– Crear l´obligació de registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos.