Blog

This is the default subtitle

Derogat el Reial decret Llei d´Arrendaments Urbans.

Derogat el Reial decret Llei d´Arrendaments Urbans.

El Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, per la qual cosa les modificacions introduïdes en els lloguers i habitatge deixen d´estar en vigor, i es torna a aplicar la normativa vigent abans del 19 de desembre de 2018.

Doncs bé, totes aquestes modificacions ja no estan en vigor.

Aquest RD-llei havia de ser convalidat pel Congrés en el termini dels 30 dies següents a la seva entrada en vigor, i això no ha passat. El Congrés dels Diputats ha votat en contra de la seva convalidació, i per tant els canvis introduïts ja no es troben en vigor a dia 23 de gener de el 2019.

No obstant això, durant el temps de vigència d´aquest, és a dir, del 19 de desembre de 2018 al 22 de gener de 2019, els seus efectes no cessen.

Els contractes de lloguer que hagin estat signats entre aquestes dates són vàlids i se´ls aplica la legislació vigent durant això dies.

Mentre que, els contractes de lloguer que se signin a partir del 23 de gener de 2019 se´ls aplicarà la legislació vigent abans del 19 de desembre de 2018.

ASPECTES CENTRALS D´AQUESTS CANVIS AL LLOGUER DESPRÉS DE LA NO CONVALIDACIÓ DE L´RD-LLEI

Quina és la durada dels contractes de lloguer?

La durada de lloguer serà una altra vegada de 3 anys, en comptes dels 5 o 7 fixats en el RD-llei.

¿I les pròrrogues?

Les pròrrogues tàcites tornaran a ser d´un any, en comptes dels 3 anys que establia el RD-llei.

¿I les fiances?

Els arrendadors podran sol·licitar les garanties addicionals que considerin oportunes. Amb l´anterior decret es fixa en 2 mensualitats de rendes la quantia màxima de les garanties addicionals.

Qui ha de sufragar les despeses de gestió i formalització del contracte?

Els pagarà l´arrendatari. En el RD-llei es fixava que havia de pagar-los l´arrendador quan fos persona jurídica.

Què passa amb els contractes de renda reduïda?

El RD-llei establia que, en els contractes d´arrendament de renda reduïda, l´increment produït com a conseqüència de l´actualització anual de la renda no podria excedir el resultat d´aplicar la variació percentual experimentada per l´Índex de Preus al Consum a data de cada revisió.

Des del 23 de gener, ja no estaran sotmesos a l´IPC.

¿I els habitatges turístics?

El RD-llei establia una majoria qualificada necessària perquè les comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l´exercici de l´activitat, o establir quotes especials o increment en la participació de les despeses comunes de l´habitatge. Des del 23 de gener, torna a exigir la unanimitat dels propietaris

També s´establia que els propietaris d´habitatges de lloguer turístic paguessin fins a un 20% de les despeses de comunitat, i des del 23 de gener pagaran el mateix que qualsevol altre propietari.

¿I què passa amb les modificacions en la LEC sobre desnonament d´habitatge que afecti llars vulnerables i els canvis en l´IBI i ITPAJD?

Doncs els canvis en normes com la LEC, Llei d´Hisendes Locals i LITPAJD deixen d´estar vigor, i s´aplicarà la redacció anterior al 19 de desembre de 2018.